11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

1- Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?
A) Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın
Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın
B) Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına
C) Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık,
Bulutlar dağılsın, bahar olsun artık
D) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta;
Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta
E) Geçer insan, bir adım atsa birinden birine
Kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine

2. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri edebiyatımızda “de-nemeci” kimliğiyle tanınmışlardır?
A) Cenap Sahabettin – Fuat Köprülü
B) Şinasi – Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Rasim – Ahmet Haşim
D) Halit Ziya Uşaklıgil – Nurullah Ataç
E) Nurullah Ataç – Suut Kemal Yetkin

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışın¬dan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Uygurlar, Türk toplumları içinde yerleşik düzene geçmiş ilk devlet konumundadır.
B) Uygurlar, mimari ve sanat alanında diğer Türk devletlerine göre daha gelişmişlerdir.
C) Türklerin en eski tarih izlerine Hunlarda rastlanır.
D) Hunlar, İpek Yolu’nu denetim altına almışlar ve Çinlilerle önemli mücadelelerde bulunmuşlardır.
E) Orhun Kitabeleri’nde Türklerin savaşları, kahra¬manlıkları ve yaşayışları anlatılır.

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk¬luğu vardır?
A) Bu şehirde, nisan ayında bile hava sıcaklığı sıfırın altına düşebilir.
B) Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi sıcaklığın düşmesinde etkili oldu.
C) Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca yağmaya devam etti.
D) Yollar, yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapanacakmış.
E) Birçok şehirde, kar yağışı yüzünden öğretime iki gün ara verildi.

5. Birçok insan kendini yükseltemez; çünkü hiçbir işte uz¬manlık kazanmaz ve buna rağmen her şeyi yapmak ister¬ler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişik¬liklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “insan” sözcüğüne çokluk eki getirilmelidir.
B) “ve” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
C) “çünkü” sözcüğünün yerine “zira” getirilmelidir.
D) “isterler” sözcüğündeki “-ler” eki atılmalıdır.
E) “rağmen” sözcüğünün yerine “karşın” getirilmelidir.

6. “Anlamsız bakışlarını üzerimden çekmeye başladı, o ba¬na ben de ona çok kızmıştım.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Çatı uyuşmazlığı
C) Nesne eksikliği
D) Dolaylı Tümleç eksikliği
E) Ad-eylemin yanlış kullanılması

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü daralması olmamıştır?
A)Yıllardan beri buraya uğramıyor.
B)Cevabınızı dört gözle bekliyor.
C)Verdiğiniz kolyeyi özenle saklıyor.
D)Derslerine düzenli olarak çalışıyor.
E)İki günde bir her tarafı temizliyor.
8. I. Görüşmeye gelenlere, beklemeleri için yer göstermiştik.
II. Konuyla ilgili açıklama yapmaya asla yanaşmadı.
III. Sabah oluncaya kadar gözüme uyku girmedi.
IV. Kendi işinin sahibi olmayı her şeyden çok istiyor.
V. Yapraklar sararmaya başladığında, buralar boşalır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik, temel cümlenin dolaylı tümlecidir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) IIveIV.
D III. ve V.
E) IV. ve V.
9. Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kah¬ramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka öz¬gü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçim¬leri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Deneme
C) Eleştiri
D) Fıkra
E) Günlük

10. Önceleri, yazdıklarımı yayımlamak gibi bir planım yoktu. Gün için¬de yaşadıklarımı, hislerimi, hayallerimi döküyordum kâğıtlara; ama edebi üsluptan da uzaklaşmayarak. On beş yıl boyunca her gün bıkmadan usanmadan yazdım. Sonra bazı edebiyatçı dostlarım yazdıklarımı yayımlamam konusunda ısrar ettiler. Ben de okuyu¬cularım beni benden dinlesin, yaşadıklarımı günü gününe öğren¬sinler diye bazı değişikliklerle yayımladım.
Bu parçada sözü edilen yazarın yayımladığı kitap, aşağıdaki türlerin hangisine bir örnektir?
A) Günlük
B) Otobiyografi
C) Mektup
D) Deneme
E) Biyografi

11. Küçük, sezgili bir okur kitlesine seslenen, kentli ve aydın bir seçkinler tabakasının buyruğunda yolunu arayan ilk Türk romanları; anlatı sanatının yetkin örnekleri sayılmasa da, hem belge olarak çok önemli tarihsel işlev yüklenmiş, hem de iktidara oynayan Türk aydınının kendi fikirlerini topluma benimsetmesinde ciddi bir kaldıraç rolü oynamışlardır. Mai ve Siyah gibi.
Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Öykü
B) Anı
C) Söyleşi
D) Makale
E) Fıkra
12. • Bir sanatçının ya da yapıtın olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koyan yazı türüne eleştiri denir.
• Başka bir yerde bulunan birine ya da birilerine duygu ve düşüncelerini bildirmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.
• Anı, bir kimsenin yaşadıklarını kaleme aldığı yazı türüdür.
• Gezginlerin gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara gezi yazısı denir.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımları veri¬len yazın türlerinden birine örnek gösterilemez?
A) Şikâyetname
B) Hac Yolunda
C) Tahrib-i Harabat
D) Kırk Yıl
E)Peyami
13. Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruş-turma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bu-lunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özel-liklerinden yararlanmalıdır.
Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Röportaj
C) Anı
D) Biyografi
E) Roman

14. Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde bir kadın tanımış-tım. Sık sık hastalanır, uyumaya başlar başlamaz İstan¬bul’un sularını sayıklardı. Kaç defa komşuluk ziyaretleri¬mizde, döşeğinin yanı başında, onun sırf bu büyülü oda¬ları soymak için, bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle en dalgın uykulardan sıyrıldığını görmüştüm. Dört yanımı su sesleriyle, gümüş taş ve billur kadeh şakırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım.
Bu parça, aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine ör¬nek olabilir?
A) Biyografi
B) Deneme
C) Anı
D) Fıkra
E) Makale

15. I. Tanınmış kişileri konu edinir.
II. Yazar, sadece kendini anlatır.
III. Kronolojik bir sıralama söz konusudur.
IV. Nesnel ve anlaşılır bir anlatımı vardır.
V. Bir gazetede günlük olarak yayımlanır.
Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, biyografinin özelliklerinden değildir?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) II. ve V.
E) IV. ve V.

16.Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)Eşref Saat
B)Kırk Yıl
C)Çankaya
D)Boğaziçi Yalıları
E)Saray ve Ötesi

17.(I) Sahaflarda, çocukluğumda tutkuyla izlediğim “1001 Roman” ciltlerini görmüştüm.(II)Oğlum o sıralarda ilkokuldaydı.(III) Belki okur diyerek hepsini aldım. (IV)O ,hiç mi hiç ilgilenmedi. (V)Televizyonun başından ayrılmayan oğluma bu eserler pek bir şey söylememişti.
Bu parçadaki cümlelerden hangileri, yapı bakımından benzeşmektedir?
A)I ve II
B)II ve IV
C)III ve IV
D)I ve IV
E)II ve V

18.Bartın’dan kalkan otomobilimiz, çok güzel bir şose üzerinden; dağlarda kavisler çizerek, çok yerde denizi göstere göstere, yarım saat sonra bizi Amasra’ya getirdi.
Bu cümlede, temel cümleciğe bağlı kaç tane yan cümlecik vardır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

19.Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle giderilebilir?
A)” gerçeği” yerine “doğruyu” sözcüğü getirilerek
B)”anlatmamış”tan sonra “herkes” sözcüğünü getirerek
C)”anlatmamış” yerine “söylememiş” sözcüğü getirilerek
D)”onu” sözcüğü atılarak
E)”oyalamıştı” yerine “kandırmıştı” sözcüğü getirilerek

20.”-ecek, – acak” ekini alan sözcük cümlelerin hangisinde ,farklı bir görevle kullanılmıştır?
A) Böyle bir insana söylecek sözüm yok benim
B) Birinde, anlayacak kafa yoksa ,kendini yormamalısın
C) Tutunacak bir dal araması ,boşuna değilmiş meğer.
D) Dün gelecek diye bekledik,ama nedense gelmedi.
E) Uzun süre onunla konuşacak zaman bile bulamadık.

21.I.Araba biraz daha ilerleyince herkesin yüzü güldü.
II.Sokak çocuklarının halini görenlerin içi sızlıyordu.
III.Benim tasarladığım tatil hiç de kötü değil.
IV.Yalnız kalınca tansiyonu düşen adamın bir süre sonra yüzü sarardı.
V.Dün kaybettiğim kalemimi bugün buldum.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan ünlü düşmesi vardır?
A) I B)II C)III D) IV E) V

22.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Mecalis-ün Nefais-Ali Şir Nevai
B)Handan-Halide Edip Adıvar
C)Hac Yolunda-Ahmet Haşim
D)Anadolu Notları-Reşat Nuri Güntekin
E)Bizim Akdeniz-Falih Rıfkı Atay

23.Yemekhane uzun, rutubetli, loş bir salondu.Küçük dar pencerelerinden gelip geçenlerin yalnız ayakları görülürdü.Pencereye yakın masalar çoktan kapandı, bir de sobaya yakın olanlar.Yemekhane kolay kolay ısınmazdı zaten.Ayaklarım buz keserdi, ellerim akmeği güç koparırdı.Zordu bizim için yaşam.
Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
24.Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Bölgenin özellikleri tek tek anlatıldı.
B)Hayvanların çoğu dün satıldı.
C)Dedem, bu harbe de katıldı.
D)Tarlaların bir kısmı önceki gün sürüldü.
E)Okulumuzda yeni kurslar açıldı.

25. Aşağıdakilerin hangisinde filimsi ,bir isim tamlamasının tamlayanı görevindedir?
A) Sınıfın tembellerini köşeye çekip azarlardı.
B) Bütün günü uyuyarak geçirdi
C) Susmak bazen en iyi çözümdür
D) Yazdıklarımın hepsi boşmuş, biliyor musun?
E) Geçmişi unutmadan geleceği düşünmelisin.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir