Edebi Türler Test 3 ( Şiir – ölçü, kafiye, şiir türleri)

41. Aşağıdaki terimlerden hangisi aruz ölçüsüyle ilgili değildir?

A) Med   B) İmale   C) Zihaf   D) Seci   E) Vasıl
42. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmıştır?

A) Aşağıdan akar gelir gemiler
Yel vurdukça inim inim iniler
B) Gündüzden gürültüden ve kâinattan ırak
Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak
C) İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider
Hanımlara deste deste gül gider.
D) Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
Yollar çamur kurusun da gidelim
E) İstanbul’dan üç mum aldım yakmaya
Yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya
43. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Yaz gelince badem açar çiçeği
Ağalar takınır hançer bıçağı
B) Güzel olsa esmer olsa elverir
Kadir Mevla’m ihsan eder yel verir.
C) Kışlanın önünde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
D) Seksende doksanda yüzde seyreyle
Gerdanda dudakta yüzde seyreyle
E) Aman padişahım izin ver bize
İzin vermeseniz atın denize

44. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem uyak kullanılmıştır?

A) İşit ben ölmüşüm kınalar yakın
Âşık lisanına dikkatle bakın
B) Beşikte sallanır bir esrük aslan
Ne adı bellidir ne misli ayan
C) On üçünde eyler hoş muhabbet
On dördünde eder tenhaca sohbet
D) Kepçe kuyruk dersen ateş-i suzan
Maymuna her fenni öğretir insan
E) Yaban eşeğine eyledim nazar
Beğendiği yerde dolaşır gezer
45. Aşağıdakilerden hangisi hem aruz hem hece ölçüsünün ortak özelliğidir?

A) Hecelerin açık veya kapalı olması
B) Hecelerin uzun veya kısa olması
C) Hece sayılarının eşit olması
D) Uzun seslilerin kapalı hece oluşturması
E) Satır sonundaki hecelerin kapalı olması
Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil
46. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zengin uyak kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Uyak örgüsü sarmaldır.
D) 2.ile 4.dizeler biriyle uyaklıdır.
E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Aruz ölçüsü hecelerin uzunluk ve kısalığına dayanır.
B) Açık heceyi uzun okuyarak kapalı hece yapmaya zihaf denir.
C) Aruz ölçüsünde ünlüyle biten heceler açık, ünsüzle biten heceler kapalıdır.
D) Türk edebiyatında aruz ölçüsü ilk olarak Kutadgu Bilig’de kullanılmıştır.
E) Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır.
48. Aşağıdakilerden hangi ikisi aruz kusuru sayılır?
A) İmale – med      
B) Zihaf – vasıl
C) İmale – zihaf     
D) Takti – med
E) Med – vasıl
Rüşvet ile yazar hâkim hücceti
Hüccet ile alır kadı rüşveti
Halk bilmiyor dini, şer’i, sünneti
Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık.
49. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne örnek olabilir?
A) Pastoral   B) Epik   C) Didaktik   D) Lirik   E) Satirik
50. Olağanüstü kahramanlıkları anlatan şiirlere —- şiir, kır yaşamını ve doğayı sade bir şekilde anlatan şiirlere —- şiir, bireyin ya da toplumun aksak yönlerini eleştiren şiirlere —- şiir denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şiir türleri getirilmelidir?
A) epik, lirik, satirik
B) pastoral, epik, satirik,
C) epik, didaktik, pastoral
D) epik, pastoral, satirik
E) lirik, pastoral, satirik
Hayran oluyordu koca gökyüzü
Göğüslerimizde büyüyen bahta
28 Mart günü bir adsız tepede
Kahramanca vuruştu Çeliğe karşı tahta
51. Yukarıdaki dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Pastoral   B) Didaktik   C) Epik   D) Dramatik   E) Satirik
52. Doğrudan doğruya doğa manzaralarını canlı bir şekilde anlatan şiirlere —-, konuşma biçiminde yazılan pastoral şiirlere —- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki şiir türlerinden hangileri getirilmelidir?

A) eglog, idil   B) idil, lirik   C) pastoral, idil   D) idil, eglog   E) eglog, lirik
Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
53. Yukarıdaki dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Epik   B) Didaktik   C) Satirik   D) Dramatik   E) Pastoral
54. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yergi anlamı vardır?

A) Bütün sertliği ile geldi kara kış
Damların üstünde karlar bir karış
B) Bu ne ihsan o değersiz cüceye
İskelet başlı ciğersiz cüceye
C) Oklar gibi saplanmada kalbe
Vurdukça semadan yere mehtap
D) Sesin nerde kaldı her günkü sesin
Unutulmuş güzel şarkılar için
E) Buğulandıkça yüzü her aynanın
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
55. Bu tür şiirlerde şair, doğayı açık ve sade bir dille anlatır. Kuşların cıvıltılarını, kuzuların meleşmelerini dizelerden duyabilirsiniz.
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik şiir   B) Lirik şiir   C) Didaktik şiir   D) Pastoral şiir   E) Dramatik şiir
56. İlyada ve Odysseia ilk ve temel örnekleridir —- şiirin. Uzun soluklu oluşu, hem olağan hem de olağanüstü olaylara yaslanışı, insan ve tanrıları kahraman seçişi en belirgin özellikleridir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer aşağıdaki şiir türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) lirik  B) pastoral   C) didaktik   D) dramatik   E) epik
57. Konusu daha çok olağanüstü olaylar olan, bir yönüyle ulusların yaşamını derinden etkileyen savaşları anlatan uzun soluklu, geniş oylumlu öyküleme şiirlerdir. Dokusunda masalla tarih, gerçekle düş iç içedir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral şiir   B) Lirik şiir   C) Dramatik şiir   D) Epik şiir   E) Didaktik
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

58. Yukarıdaki dizelerle konu bakımından özdeş olan dizeler aşağıdakilerden hangisidir
?
A) Ortalık açmış uyandım. Dedim artık gideyim
Önce amma bu fakir âdemi memnun edeyim.
B) Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi.
Ne yalan söyleyeyim kalbime haşyet geldi.
C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
D) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
E) Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine
Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek
59. Bu tür şiirlerin duygu yönü zayıftır. Amaç ahlaki ders vermek, bir şeyler öğretmektir.
Yukarıda özelliklerinden sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Didaktik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Lirik şiir   E) Satirik şiir
60. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir türünü örneklendirir?

A) Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir.
B) Bir elife dili dönmeyen hödük
Şehristana gelir ezan beğenmez.
C) Kesilir kelleler boşalır kanlar
Yeğin olur leşler meydan içinde
D) Yiğitler çağrışır yaman gün olur.
Allah Allah derler yüksek ün olur
E) Şahlar şahı divan aşar
Divan gümbür gümbürlenir.

41-D 42-B 43-D 44-A 45-C 46-C 47-B 48-C 49-E 50-D 51-C 52-D 53-E 54-B 55-D 56-E 57-D 58-C 59-A 60-B 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir