9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı
Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gâfil senî görgeç utanmaz mı
Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
1)Yukarıdaki şiiri aşağıdaki ölçütlere göre inceleyiniz. (28)
a)kafiye örgüsü:
b)nazım birimi:
c)ölçü:
d)kafiye:
e)redif:
f)durak:
g)ait olduğu edebi gelenek:
2)Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (7)
-Ünsüz harflerin mısralarda kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.
-Edebi metinler; …………………. ve —–………………olmak üzere iki şekilde ifade edilir.
…………………….ölçüsü,………………………edebiyatımıza geçmiş bir ölçüdür.
……………………ölçüsünde mısra içinde durulan yerlere…………………………..denir.
Sen gittin yaslara büründü cihan                       
Soluyor dallarda gül dertli dertli                         
3)Yukarıdaki Şiirde yer alan iki edebi sanatı nedeniyle birlikte yazınız. (10)
              “ Karac’oğlan der ki söyle sözünü
                Hakka teslim eyle kendi özünü
                Nas işine karalama yüzünü
               Yolun doğrusunu buldun mu gönül”
4. Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5 puan)
  a) Halk şiiri geleneğine aittir.  b) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.    c) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.  d) “z” yarım kafiye, “ünü” rediftir.    e) İslamiyet öncesine aittir
    
     Güzelliğin on par’etmez
      Bu bendeki aşk olmasa
      Eğlenecek yer bulaman
      Gönlümdeki köşk olmasa
5.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5)
A)Nazım birimi dörtlüktür
B)Redif ve kafiye vardır.
C)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D)Şiirin teması aşktır.
E)İkinci dizede imge kullanılmıştır
6) Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz? (5)
A) Bir ağaç heykeli
B) Bal peteğinin altıgen şekli
C) Ölüm üzerine yazılan şiir
D) Aşk temalı bir  şarkı
E) Deniz kıyısının resmi
7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (5)
A) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
B) Bir edebî eserde anlatılanlar gerçekle birebir örtüşür.
C) Edebî metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmak zorunda değildir.
E) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
72 gündür bir dolapta kilitliyim
Ve sadece anahtar deliğinden,
Ölü bir ışık sızıyor içeri
Farkına varsalar onu da kapatırlar mıydı acaba?
8)Yukarıdaki şiiri aşağıdaki ölçütlere göre inceleyiniz (10)
Tema:
Ait olduğu edebi gelenek:
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
           En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya;
             Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
                                                   Mehmet Akif ERSOY
9) Yukarıdaki şiirde ……………………….. biliminden yararlanılmıştır. (5)

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir