9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konu Tarama Testi- Dil- Kültür- iletişim

Test 2
1.

Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulı aşı
Bal ile yağ ede bir söz
Bu şiirden hareketle dille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil bir anlaşma aracıdır. B) Dil bir iletişim aracıdır.
C) Konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır.
D) Dili etkili kullanmak önemlidir.
E) Dil, çok zengin ve değişken bir yapıdır.

2. Kültürel eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür eserler dil sayesinde şekillenmiştir.
B) Dil, nesilden nesile aktarılagelmiştir.
C) Dil, kültürü oluşturan unsurlardandır.
D) Dilsiz bir hayat düşünülemez. E) Dille kültür iç içedir.

3. “Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar”

Bu metin aşağıdaki bilim ya da sanat dallarından hangisine aittir?
A) Tarih metni

B) Biyoloji metni
C) Coğrafya metni

D) Fizik metni

E) Edebiyat metni

4. “Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına ve kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. ”

Bu sözle dilin hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Duygu ve düşünce hazinesi olma

B) İletişimi sağlama
C) Kültür taşıyıcısı olma

D) Milleti oluşturan bir unsur olma
E) Kültürlerin oluşumunu sağlama

5. Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, insanları yığın olmaktan çıkarıp millet hâline getirir.
B) Dil, insanlar arası iletişimi sağlar.
C) Dil, sosyal hayatı düzenler.
D) Dil, insanların ortak duygu ve düşüncelerini geliştirir.
E) Dilin insanların sosyalleşmesine katkısı yoktur.

6. Bir milletin dili, onun sosyal hayatına göre şekillenir. Çevresindeki ülkelerle asırlar boyunca savaşmak zorunda olan bir milletin dilinde savaşla, silahlarla ilgili çok sayıda kavram ve kelime bulunacaktır. Osmanlı dönemine ait şiirlerde silahlardan sık sık söz edilmiş; sevgilinin kaşları hançere, yaya, kirpikleri ise oka benzetilmiştir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil birliği, millet olmanın şartlarından biridir.
B) Toplumun yaşam tarzı diline doğrudan yansır.
C) Dil, kültürü korur ve gelecek kuşaklara aktarır.
D) Dil, bir topluluğu ulus yapan bağların en güçlüsüdür.
E) Aynı dili konuşan insanlar arasında bir yakınlık vardır.

7. Dilin kültürle ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kültürün gelişimi için sadece dil yeterlidir.
B) Dil, milletin kültürünün aynasıdır.
C) Dilsiz bir kültür anlayışı düşünülemez.
D) Kültürün en önemli aracı dildir.
E) Dil olmadan kültür gelişemez.

8. Aşağıdakilerden hangisinin gelişimi dile bağlı değildir?
A) Düşünce

B) Kültür

C) Teknoloji

D) Medeniyet

E) Sosyallik

9. Aşağıdakilerden hangisi dille aktarılamaz?
A) Müzik B) Resim C) Tarih D) Edebiyat E) Gelenekler

10. I. Dille kültür arasında sıkı bir bağ vardır. II. Evrensel niteliklere sahiptir. III. Kültürel zenginlikler dil aracılığıyla geleceğe aktarılır. IV. Dildeki bozulmalar kültürü olumsuz etkiler. V. Kültürlerin gelişmesi için dil şarttır.

Dille ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Farklı yüzyıllarda yaşayan iki ozanın dil bakımından birbiriyle benzer özellikler göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şiirlerini saz eşliğinde sazla söylemeleri
B) Köylü olmaları
C) Şiirlerin sözlü gelenekten beslenmesi
D) Aynı eğitimi almaları
E) Ortak kültürel değerlere sahip olmaları

12. Dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, insanların anlaşma aracıdır.
B) Dilin gelişim hızı, her toplum için aynıdır.
C) Dil, canlı bir varlıktır.
D) Dil, doğal bir varlıktır.
E) Dil, ulusun ortak malıdır.

Source: Dil ve Anlatım Yıllık Planlar

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir