9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa 46

ANLAMA, YORUMLAMA
1. Her dilin tarihî bir süreç geçirmesi doğal mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Evet, her dilin tarihi bir süreç geçirmesi doğaldır. Çünkü her dil zaman içinde yeni kelime , kavram, varlık, davranış ve olaylarla karşılaşmıştır bunlara da yeni isimler vermek gerekmiştir. Bu yüzden dil zaman içinde gelişimini devam ettirir

2. Türk Dil Kurumu, Türk dilinin korunup geliştirilmesi çalışmalarını günümüzde nasıl sürdürmektedir? Örnekler veriniz.
Türk Dil Kurumu, Türk dilinin korunup geliştirilmesi için yeni kelime ve kavramlara Türkçe karşılık bulma, ya da diğer dillerden dilimize giren sözcükleri Türkçeye uydurma gibi çalışmalar yapmaktadır.
Özellikle teknoloji alanında yeni kelime ve kavramları karşılamak için var olan dilden yararlanılarak yeni kelimeler türetilmektedir.

3. Millî kültürün korunup gelecek nesillere aktarılmasında dilimizin önemini açıklayınız.
Dil kültürün taşıyıcısıdır. Dil sayesinde toplumlar kendi kültürlerini nesilden nesile aktararak varlıklarının devamını sağlarlar. Toplumu ayakta tutan en önemli etkenlerden biri kültürdür. Kültür bozulduğu zaman toplum kendi değerlerini kaybeder ve başka toplumların kültürlerini benimseye başlar. bu da onun zaman içinde yok olması demektir.

  DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Türk sözcüğü ilk defa XVII. yüzyılda Orhun Abidelerinde kullanılmıştır.      (  Y   )
• Türklerin İslamiyetin kabulünden sonra Arapça ve Farsça kelimeler Türkçeye girmiştir.   (   D  )
• Türkçenin ilk yazılı ürünleri Göktürkler Dönemine aittir.   (  D   )
• Doğu Türkçesi “Hakaniye ve Çağatay” Türkçesi şeklinde varlığını sürdürür. (D )

 

2. Türk dilinin korunması için vatandaş olarak üzerinize düşen görevleri sıralayınız.

Her vatandaş Türkçeyi düzgün kullanmak ve konuşurken kendi dilindeki sözcüklerle konuşmak zorundadır. bu şeklide davranılmazsa dilde bozulmalar başlar.

çarşıda pazarda iş yerlerine  Türkçe isimler koymaya dikkat etmeliyiz.

cep telefonu ve İnternet kullanırken dili düzgün kullanmalı, kısaltmalardan ve uyduruk ifadelerden kaçınmalıyız.

3. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi Dönemine ait değildir?
A. Azeri Türkçesi

B. Anadolu Türkçesi
C. Gagavuz Türkçesi

D. Kırım Türkçesi
E. Kazak Türkçesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemine ait edebî bir eser değildir?
A. Atabetü’l Hakayık

B. Divan-ı Hikmet
C. Divânü Lugâti’t – Türk

D. Kutadgu Bilig
E. Muhahemetü’l Lugateyn

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir