10. Sınıf LYS Edebiyat Deneme Sınavı

1. İnsanoğlu dünya üzerinde yaşamaya başladığından beri dertlerine neyin deva olabileceğine sürekli ilgi duymuştur. İşte bunlardan biri de termomineral su kaynaklarının bulunduğu bölgelere kurulmuş olan kaplıcalardır. İlk çağlardan günümüze kadar geçen sürede insanlar yakalandıkları hastalıklardan kurtulmak için bu şifalı sulardan faydalanmışlardır.
Bu parça, aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisiyle oluşturulmuştur?
A) Düşsel anlatım
B) Açıklayıcı anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Betimleyici anlatım
E)  Tartışmacı anlatım
2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
 Arkadaşlıkların hem fiziksel hem de ruhsal olarak bize iyi geldiğine dair çok sayıda bulgu var. Söz gelimi arkadaşlık bağlarımızın kopması daha stresli olmamıza ve hastalıklara karşı daha dirençsiz olmamıza yol açıyor. Arkadaşlık kuramayan ya da arkadaşlıklarını devam ettiremeyen insanlarda nöropsikiyatrik bozukluklar, örneğin depresyon görülebiliyor. Tüm bunlar böyle durumlar karşısında vücudumuzun verdiği doğal tepkiler çünkü insanlara güvenme isteği doğamızda var.

2. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B) Örneklemelere başvurulmuştur.
C) Açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.
D) Tanımlamayla konu somutlaştırılmıştır.
E) Düşünceler açık, yalın bir dille ifade edilmiştir.
3. Bu parçada “arkadaşlık’’la ilgili vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın direncini artırdığı
B) İnsanların algılama yeteneğini artırdığı
C) Zamanla farklı boyutlara taşındığı
D) Çok kırılgan bir yapıda olduğu
E) Her insanı aynı ölçüde etkilediği
4. Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı!
Yüksek yerlerde açan çiçeğim,
Senin altında doğdum.
Senin dibinde öleceğim.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden çok belirtili ad tamlaması vardır.
B) “açan” sözcüğü, sıfat-fiildir.
C) Tamlayanı zamir olan ad tamlaması vardır.
D) Zarf ve ünlem türünden sözcükler kullanılmıştır.
E) Kurallı birleşik sıfata örnek vardır.
5. Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda Ben, peşine düşmüş bir canavarım! İstersen dünyayı çağır imdada; Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “dağda” sözcüğü somut, tekil bir tür adıdır.
B) “canavarım” sözcüğü, I. tekil şahıs iyelik eki almıştır.
C) “istersen” sözcüğü, bileşik zamanlı bir eylemdir.
D) “çağır” sözcüğü, emir kipiyle çekimlenmiştir.
E) “ceylansın” sözcüğü, birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir.

6. Senizambak gibi gördükçe açıkpencerede   
      I                                                II
Gül açar bahtımın evvelkihazanlık korusu                                  
                                        III
Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu  
  IV
Sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerede?                                                         
                                                                       V
Bu dörtlükte altı çizili sözcükler türü bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
7. Şiir, sözün özüdür. Yani bilginin, felsefenin, sanatın, mananın ve duygunun özü… Bu öz üzerine kimler konuşmamış, kimler yazmamıştır? Herhâlde şiir üzerine yazılan yazılar, yazılmış şiirler kadar çoktur. Şiir aramayı kendine iş edinenler var. Bir kısmı okuyarak, diliyle tadarak şiir bulmak için dolaşıyor, sayfalar arasında geziniyor.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişisel görüşlere yer verilmiştir.
B) Tanımlama yapılmıştır.
C) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
D) Somutlaştırma yapılmıştır.
E) Tahminde bulunulmuştur.
8. Yaşamayı öğrenmek bizim için geçti çoktan
Ağlasın gece içinde kalplerimiz yan yana
Bu dizelerde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlaç     B) Zamir     C) Sıfat    D) Edat      E) Zarf
9. Beyazıt kahvelerinden birinde bir arkadaşı bekliyordum. Kahvede pek az insan vardı. İki üç kişi, sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu. Kahvenin ortasında eski ipek çarşaflı ihtiyar bir kadın gözüme ilişti.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
B) Görme ve işitme duyusuna ait ayrıntılara yer verilmiştir.
C) Olayın gerçekleştiği zamanla ilgili bir açıklama yapılmıştır.
D) Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır.
E) Betimleyici ve öyküleyici anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Delikanlılık çağımızın en güzel günlerini onunla geçirmiştim.
B) Koskoca adamın çocuksu davranışları yine çok eleştirilmiş.
C) İhtiyar, çınar ağacının gölgesinde saatlerce uyudu.
D) Akarsuyun kuraklık tehlikesi yaşaması köylüyü düşündürüyor.
E) Bilinçsiz avlanma yüzünden denizlerimizdeki balık türleri yok oluyor.
11. Aşağıdaki dizelerden hangisi divan şiiri geleneğine aittir?
A) Nedendir bilsem ey bülbül figânın Açarsın ellere râz-ı nihânın
Niçin hâr-ı belâdır âşiyânın Vefâ-dâr olmadı mı gül-sitânın
B) Sarayım Yıktı kalbim sarayım
Bergüzarı istemem Seni bir yol sarayım
C) Yekin ey sevdiğim sen seni düzelt 
Karayı bağla da beyazı çöz at
Doldur ver bâdeyi bir dahi uzat
Ayrılık şerbetin ver melil melil
D) Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikâr etme
Lâl olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi ah ü zâr etme
E) Sâfi güzel olan, şol bazı kötü
Yiğidin densizi ey’olmaz zati
Gayet durgun ister silahı atı
Yiğit el çekmeyip viran olmalı
12. Gitdün amma ki kodun hasret ile canı bile  İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile
 Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdur sensüz  Mey-i zelırâb-ı sitem sâgar-ı gerdanı bile
 Bağa sensüz bakamam çeşmüme âteş görinür  Gül-i handanı degül serv-i hırâmânı bile
 Sineden derd ile bir âh ideyin kim dönsün  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile
 Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînün vâ-hayf  Dâmen-i ülfeti çâk oldı girîbânı bile
Bu şiirle ilgili I. Nazım şekli murabbadır. 
II. İkinci beyit matla beytidir. 
III. Dördüncü beyit taç beyittir. 
IV. Beşinci beyit makta beyitidir. 
V. Birinci beyitte ek ve sözcük hâlinde redif vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve IV. C) I ve V. D) II ve III. E) IV ve V.
13. Kılsun kebûd câmelerin âsmân siyâh
Geysün libâs-ı mâtem-i Şâhı bütün cihân
Yaksun derûn-ı sîne-i ins ü perîde dâğ
Nâr-ı firâk-ı Şâh Süleyman-ı kâm-rân
(Gökyüzü, mavi elbiselerini çıkarıp siyahlar bürünsün; bütün cihan Padişah için matem elbiseleri giyinsin. Saadetli Padişah Sultan Süleyman’dan ayrılma ateşi, insanların ve cinlerin gönüllerinde dağlar yaksın.)
Yukarıdaki dizeler hangi nazım türünden alınmıştır?
A) Hicviye   B) Mersiye      C) Bahariye    D) Methiye   E) Münacat
14. Bülbül ne yatarsın bahar erişti 
Kırmızı gül koncasına kavuştu 
Sılada sevdiğim aklıma düştü
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrılık     B) Yalnızlık    C) Ölüm     D) Yiğitlik  E) Baharın gelişi
15. Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır
 Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır
 ( Bu İstanbul kenti değer biçilemeyecek kadar eşsizdir. Onun bir taşına tüm Acem ülkesi feda olsun. O, iki deniz arasında tek parça bir mücevher gibidir. Dünya’yı aydınlatan, ısıtan Güneş ile bir tutulsa yeridir.)
Günümüz Türkçesi de verilen bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım şekli kasidedir.
B) Arapça, Farsça söz ve tamlamalarla yüklüdür.
C) Söz sanatlarından faydalanılmıştır.
D) Aşk teması işlenmiştir.
E) Sıfatlara çokça yer verilmiştir.
16. Altı kardeş idik bindirdik ata
Hürü’yü yolladık üç köyden öte
Kızılırmağa varınca oldu bir hata
Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yârimi
Bu dizelerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir türküden alınmıştır.
B) Bent ve kavuştak bölümleri içermektedir.
C) Gurbet teması işlenmiştir.
D) Hece vezni kullanılmıştır.
E) Halkın konuşma dili ile söylenmiştir.
17.         I Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yârin hayali karşımda durur        
II Eger çıhsa idi derdün cismden derdüm ki candur bu 
Ne hâcet derdüni yegdür demek candan a’yandur bu
Bu şiir parçalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dörtlük nazım biriminin kullanılması
B) Anlaşılır dille yazılması
C) Divan şiiri geleneğinde söylenmesi
D) Aruz ölçüsü ile kaleme alınması
E) Ahenk unsurlarından yararlanılması
18. Gele beyler cenge harbi çalınsın 
Çamlıbel askeri ayrı bölünsün 
Gece gündüz darbı meydan kurulsun 
Yiğidi doğuran ana bin yaşa
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Koçaklama
B) Semai
C) Güzelleme
D) Taşlama
E)  Ağıt
19. Bizim yaylamız meşeli 
Dibinde güller döşeli 
Altı top top menevşeli 
Kızlar gelir yaylamıza 
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Semai nazım şekliyle söylenmiştir.
B) Sarma kafiye kullanılmıştır.
C) Doğa sevgisi işlenmiştir.
D) Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
E) Sade bir dille yazılmıştır.
20. Biz urum abdallarıyız 
Maksudumuz yârdır bizim 
Geçtik ziynet kabasından 
Gencinemiz erdir bizim
 Daim kılarız biz varı 
Harc eyleriz elde varı 
Dost yoluna verdik seri 
Münkirimiz hordur bizim 
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Koşma nazım şekliyle söylenmiştir.
B) Bir kasideden alınmıştır.
C) Dinî-tasavvufi bir içeriğe sahiptir.
D) Peygamber sevgisini anlatmak için söylenmiştir.
E) Bir taşlama örneğidir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir