OTAKÇILAR LİSESİ 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

 1) Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu’ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. “Seyfi Baba”da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) M. Akif Ersoy
C) Y. Kemal Beyatlı
D) M. Emin Yurdakul
E) A. Kutsi Tecer
2) İyi yazılmış gezi yazılarını okurken siz de düş dünyanızda yolculuğa çıkarsınız. “Seyahatname” ile önce Viyana’ya sonra Van’a gidiyorsunuz. “Frankfurt Seyahatnamesi” ile Almanya’ya uzanıyorsunuz. “Anadolu Notları” ile Anadolu’yu adım adım dolaşıyorsunuz. “Bizim Akdeniz” ile ufkunuzu genişletiyorsunuz.
Bu parçada yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin
D) Falih Rıfkı Atay
E) Reşat Nuri Güntekin

3) .Milli edebiyat hareketinin tüm esaslarına uymamakla birlikte, Milli edebiyatı makaleleri ve Türk Ocağı’ndaki konferansları ile desteklemiştir. Fransa’da Albert Sorel’den aldığı derslerle Osmanlı tarihini incelemeye başladı. Tarih konusundaki duyarlılığını şiirlerine bütünüyle yansıtmıştır. Paris’te bulunduğu sırada “saf şiir”in cazibesine kapılan şairimiz bu anlayışla şiirler kaleme almıştır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen, “Kendi Gök Kubbemiz”, “Eski Şiirin Rüzgârıyla” ve “Rubailer” adlı eserlerin de yazarı olan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Falih Rıfkı Atay
C) Ahmet Haşim
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Ali Canip Yöntem
4) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
A)    Halit Ziya Uşaklıgil
B)     Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)     Tevfik Fikret
D)    Ahmet Haşim
E)     Mehmet Rauf
5)  Aşağıdakilerden hangisi, Milli edebiyatçıların sanat anlayışına uygun değildir?
A) Şiirlerde, ulusal ölçü olan hece ölçüsü kullanılmalıdır.
B) Konular, yerli hayattan ve ulusal tarihten seçilmelidir.
C) Edebiyat, dil olarak sade olmalı, anlatımda yalınlık temel alınmalıdır.
D) Edebiyat, halka açılmalı, halkın yaşamını, duygu ve düşüncelerini işlemelidir.
E) Batı edebiyatını bırakıp Arap ve Fars edebiyatına yönelinmiştir.
6)        Servet-i Fünun dönemi romancılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Realizmin ve natüralizmin etkisiyle gözleme önem vermişlerdir.
B) Olay kahramanlarının ruh çözümlemelerine fazla önem vermemişlerdir.
C) Çevre tasvirlerini süs için değil, olay kahramanlarının kişiliklerinin oluşumunu anlatabilmek için yapmışlardır.
D) Olayları, İstanbul’la sınırlandırmışlar, İstanbul dışındaki yerlerden pek söz etmemişlerdir.
E) Arapça, Farsça sözcüklere ve dil kurallarına geniş ölçüde yer vermişlerdir.
7) Aldım sazı çıktım gurbet görmeye
                Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye
                Ne lüzum var şuna buna sormaya
                Senden ayrı ne hal oldum, gör beni
                Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çapraz uyak
B) Sarma uyak
C) Serbest uyak
D) Mani tipi uyak
E) Düz uyak
8)            Güzel aşkım, tatlı aşkım, kaynayan yaram benim
                İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi
                Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri
                Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri
                Ve hem can verdiler iri gözlerin için
                Mutlu aşk yoktur
Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral     B) Lirik      C) Didaktik   D) Epik     E) Dramatik
9) Servet-i Fünun Döneminin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir. Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve natüralizmin etkisindeki sanatçının öykü ve roman tekniği oldukça sağlamdır. Ahmet Cemil, Lamia, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter onun yapıtlarında kimlik bulmuş kahramanlardan bazılarıdır.
         Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem    B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil                D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Nabizade Nazım
10) .  …… Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır. Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında  eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve  “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Falih Rıfkı Atay
B)  Refik Halit Karay
C)  Faruk Nafiz Çamlıbel
D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E)  Mehmet Emin Yurdakul
11) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? 
A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
12) Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar”, “Seza”, “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin”de ise hece ölçüsünü tercih eder. 
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Cahit Sıtkı Tarancı
13) I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
                II.   Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
                III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
                IV.  Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
                V.  Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
                Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I  B) II       C) III     D) IV      E) V
14) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A)    Mehmet Rauf
B)     Tevfik Fikret
C)     Halit Ziya Uşaklıgil
D)    Ahmet Mithat Efendi
E)     Cenap Şahabettin     
15) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikâye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.
16) Milli Edebiyat akımı 1911 yılında (I)  Ömer Seyfettin(II) ve Ali Canip’in (III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV) dergisi ile başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği,(V) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
                Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I  B) II       C)            III             D) IV                  E) V
17)  Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.
Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
18) Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur. “Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gökalp’in sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak, Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
19) Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.
                Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Ömer Seyfettin
E) Ali Canip Yöntem
20) Yahya Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirin düzyazıdan farklı, musikiden başka türlü bir musiki olduğunu söyleyerek, şiirin düzyazıdan uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur.
B) Sanat yaşamına şiirle başlamış, şiirle devam etmiş, düzyazı türünde eser vermemiştir.
C) Şiirlerinde, Türk tarihinin, sanatının başarılı geçmişini ve bunlar karşısındaki kişisel duygularını dile getirmiştir.
D) Ölçünün bir araç olduğunu savunmuş, “Ok” dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
E) Klasik Türk edebiyatı olarak gördüğü Divan şiirini örnek alarak gazeller, şarkılar, rubailer yazmıştır.
21) Gün bitti ağaçta neşe söndü
                Yaprak ateş oldu, kuş da yakut;
                Yaprakla suyun parıltısından
                Havzın suyu erguvana döndü.
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)Teşhis – teşbih
B)Teşbih – mübalağa
C)Tekrir – teşhis
D)Tevriye – mecaz-ı mürsel
E)Teşhis – hüsn-ü talil
22) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.
23) .…’ın romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik, ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Peyami Safa
24. Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; … ile … sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
B) S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
C) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
D) R. Halit Karay, Haldun Taner
E) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
25- Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” diye bilinen şairlerden biri değildir.
A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Faruk Nafiz Çamlıbel
C)Orhan Seyfi Orhon
D)Enis Behiç Koryürek
E)Halit Fahri Ozansoy

OTAKÇILAR LİSESİ 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI
 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
1) Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu’ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. “Seyfi Baba”da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret        B) M. Akif Ersoy
C) Y. Kemal Beyatlı    D) M. Emin Yurdakul
E) A. Kutsi Tecer
2) İyi yazılmış gezi yazılarını okurken siz de düş dünyanızda yolculuğa çıkarsınız. “Seyahatname” ile önce Viyana’ya sonra Van’a gidiyorsunuz. “Frankfurt Seyahatnamesi” ile Almanya’ya uzanıyorsunuz. “Anadolu Notları” ile Anadolu’yu adım adım dolaşıyorsunuz. “Bizim Akdeniz” ile ufkunuzu genişletiyorsunuz.
Bu parçada yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin
D) Falih Rıfkı Atay
E) Reşat Nuri Güntekin
3) .Milli edebiyat hareketinin tüm esaslarına uymamakla birlikte, Milli edebiyatı makaleleri ve Türk Ocağı’ndaki konferansları ile desteklemiştir. Fransa’da Albert Sorel’den aldığı derslerle Osmanlı tarihini incelemeye başladı. Tarih konusundaki duyarlılığını şiirlerine bütünüyle yansıtmıştır. Paris’te bulunduğu sırada “saf şiir”in cazibesine kapılan şairimiz bu anlayışla şiirler kaleme almıştır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen, “Kendi Gök Kubbemiz”, “Eski Şiirin Rüzgârıyla” ve “Rubailer” adlı eserlerin de yazarı olan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Falih Rıfkı Atay
C) İbrahim Alaaddin Gövsa
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Ali Canip Yöntem
4) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
A)    Halit Ziya Uşaklıgil
B)     Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)     Tevfik Fikret
D)    Ahmet Haşim
E)     Mehmet Rauf
5)  Aşağıdakilerden hangisi, Milli edebiyatçıların sanat anlayışına uygun değildir?
A) Şiirlerde, ulusal ölçü olan hece ölçüsü kullanılmalıdır.
B) Konular, yerli hayattan ve ulusal tarihten seçilmelidir.
C) Edebiyat, dil olarak sade olmalı, anlatımda yalınlık temel alınmalıdır.
D) Edebiyat, halka açılmalı, halkın yaşamını, duygu ve düşüncelerini işlemelidir.
E) Batı taklitçiliğinden vazgeçilip Doğu’nun değerlerine sahip çıkılmalıdır.
6) Servet-i Fünun dönemi romancılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Realizmin ve natüralizmin etkisiyle gözleme önem vermişlerdir.
B)Olaykahramanlarının ruh çözümlemelerine fazla önem vermemişlerdir.
C) Çevre tasvirlerini süs için değil, olay kahramanlarının kişiliklerinin oluşumunu anlatabilmek için yapmışlardır.
D) Olayları, İstanbul’la sınırlandırmışlar, İstanbul dışındaki yerlerden pek söz etmemişlerdir.
E) Arapça, Farsça sözcüklere ve dil kurallarına geniş ölçüde yer vermişlerdir.
7)            Aldım sazı çıktım gurbet görmeye
                Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye
                Ne lüzum var şuna buna sormaya
                Senden ayrı ne hal oldum, gör beni
                Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çapraz uyak   B) Sarma uyak       C) Serbest uyak
D) Mani tipi uyak       E) Düz uyak
8)            Güzel aşkım, tatlı aşkım, kaynayan yaram benim
                İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi
                Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri
                Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri
                Ve hem can verdiler iri gözlerin için
                Mutlu aşk yoktur
Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral
B) Lirik
C) Didaktik
D) Epik
E) Dramatik
9) Servet-i Fünun Döneminin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir. Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve natüralizmin etkisindeki sanatçının öykü ve roman tekniği oldukça sağlamdır. Ahmet Cemil, Lamia, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter onun yapıtlarında kimlik bulmuş kahramanlardan bazılarıdır.
         Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Nabizade Nazım
10) .  …… Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır. Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında  eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve  “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Mehmet Rauf
B)  Refik Halit Karay
C)  Faruk Nafiz Çamlıbel
D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E)  Mehmet Emin Yurdakul
11) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? 
A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
12) Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar”, “Seza”, “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin”de ise hece ölçüsünü tercih eder. 
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Cahit Sıtkı Tarancı
13) I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
                II.   Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
                III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
                IV.  Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
                V.  Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
                Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I  B) II       C) III     D) IV      E) V
14) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A)    Mehmet Rauf
B)     Tevfik Fikret
C)     Halit Ziya Uşaklıgil
D)   Ahmet Mithat Efendi
E)     Cenap Şahabettin     
15) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikâye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.
16) Milli Edebiyat akımı 1911 yılında (I)  Ömer Seyfettin(II) ve Ali Canip’in (III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV) dergisi ile başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği,(V) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
                Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I  B) II       C)            III             D) IV                 E) V
17)  Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.
Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
18) Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur. “Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gökalp’in sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak, Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
19) Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.
                Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp
20) Yahya Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirin düzyazıdan farklı, musikiden başka türlü bir musiki olduğunu söyleyerek, şiirin düzyazıdan uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur.
B) Sanat yaşamına şiirle başlamış, şiirle devam etmiş, düzyazı türünde eser vermemiştir.
C) Şiirlerinde, Türk tarihinin, sanatının başarılı geçmişini ve bunlar karşısındaki kişisel duygularını dile getirmiştir.
D) Ölçünün bir araç olduğunu savunmuş, “Ok” dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
E) Klasik Türk edebiyatı olarak gördüğü Divan şiirini örnek alarak gazeller, şarkılar, rubailer yazmıştır.
21) Gün bitti ağaçta neşe söndü
                Yaprak ateş oldu, kuş da yakut;
                Yaprakla suyun parıltısından
                Havzın suyu erguvana döndü.
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)Teşhis – teşbih
B)Teşbih – Tekrir
C)Tekrir – teşhis
D)Tevriye – mecaz-ı mürsel
E)Teşhis – hüsn-ü talil
22) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.
23) .…’ın romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik, ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Peyami Safa
24. Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; … ile … sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
B) S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
C) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
D) R. Halit Karay, Haldun Taner
E) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
25- Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” diye bilinen şairlerden biri değildir.
A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Faruk Nafiz Çamlıbel
C)Orhan Seyfi Orhon
D)Enis Behiç Koryürek
E)Halit Fahri Ozansoy

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir