10.Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
Edebiyat-Tarih İlişkisi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Destan Dönemi
Sözlü Edebiyat

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
Sagu
Koşuk
Olay Çevresinde Oluşan Metinler
Destan
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

Kutadgu Bilig
Atabetü’l-Hakayık
Divan-ı Hikmet
Divanü Lugati’t-Türk
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV.yy)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
İlahi
Nefes
Gazel

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Battalname
Dede Korkut Hikâyeleri
Danişmend name
Mesneviler
Öğretici Metinler
Tasavvufi Metinler
Nasrettin Hoca Fıkraları

XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
Divan Şiiri
Gazel
Kaside
Mesnevi
Rubai
Şarkı
Tuyuğ
Murabba
Terkibibent
Terci-i Bent

Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri
Mani
Türkü
Ninni
Destan
Ağıt

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Koşma
Semai
Varsağı
Destan

Dini Tasavvufi Halk Şiiri
İlahi
Deme
Nefes
Nutuk
Methiye
Devriyye
Şathiyye

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Halk Hikâyeleri
Mesneviler
Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
Karagöz veHacivat
Meddah
Orta Oyunu
Köy Seyirlik Oyunları
Öğretici Metinler

Divan Edebiyatı nesri
Tezkireler
Seyahatname
İlmi Eserler

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir