9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları

1.)      şağıdaki tabloda uygun boşlukları ( X )  ile işaretleyiniz.(Her bir yanlışınız, bir doğrunuzu götürecektir.) (15 p.)

ÖZELLİK

MASAL

DESTAN

HALK HİK.

Olay çevresinde oluşan edebî metindir.

Anlatıma ilahî bakış açısı hâkimdir.

Kahramanları arasında olağanüstü varlıklar bulunur.

Ana kahramanları olağanüstü özelliklere sahip varlıklardır.

Bu tür metinlerin hemen hepsinde “aşk” teması işlenmiştir.

Sözlü geleneğe bağlı olarak gelişim göstermiştir.

Millî duyguları en fazla dile getiren edebî türdür.

Tamamen nazım (şiir) şeklindedir.

Kahramanların çoğu karakter özelliği gösterir.

İçindeki şiir kısımları saz eşliğinde söylenir.

İçinde, toplumun yaşayışına dair birçok ipucu vardır.

Anonim bir özellik gösterir, sonradan yazıya geçirilmiştir.

İçinde basma kalıp ifadelere, tekerlemelere yer verilir.

İslâm dönemi öncesine ait olduğu için İslamî özelliklere rastlanmaz.

Ana kahraman “alp” tipidir.

2.)      Manzum hikâye hakkında bilgi veriniz.

3.)      Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki farkları yazınız. 

4.)       Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

v  Kalıplaşmış davranışlar sergileyen, aynıyla başka eserlerde karşımıza çıkabilecek kahramanlara……………..denir.

v  Bir tiyatro eserinin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına …………………… denir.

v  Masallardaki  kalıplaşmış sözlere ……………………………..     denir.

v  Karagözcülerin piri ……………………………………….  olarak kabul edilir.

v  Olmuş veya olması muhtemel olayları anlatan kısa yazılara………………………….denir.

v  Yer ve zamanı  tam olarak belli olmayan olağanüstü nitelikler taşıyan yazılara………………….denir.

v  ……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

v  Manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına  ……………………     denir.

v  Herkesçe bilinen tarihi bir olayı, şahsiyeti veya sözü anlatma sanatına   ……………….  adı verilir.

v  İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine  ………………   denir.

5.)      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.

Ø  *Bir metnin içeriğinden hareketle hangi dönemde yazılmış olabileceği hakkında fikir edinebiliriz.(    )   

Ø  *Yazar eserini oluştururken yaşadığı deneyimlerden faydalanmaz.  (      )

Ø  Hikaye ve romanlar kurmaca metinlerdir  (     )

Ø  “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

Nice bin atlı  kapılmıştı fetih rüzgarına”  beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır. (     )

Ø  Kasidenin fahriye bölümünde dua edilir. (     )

Ø  Tuyuğ ve rubai nazım şekilleri tek dörtlükten oluşur. (     )

Ø  Tiyatro metnine benzer biçimde oluşturulmuş şiirlere dramatik şiir denir. (     )

Ø  Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür. (     )

Ø  Göstermeye bağlı edebî metinler arasında komedi, trajedi, dram; modern tiyatro türünü oluşturur. (     )

Ø  Karagöz oyununun diğer bir adı “zıll-ı hayal” dir.(     )

6.)      Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup yanlarındaki boşluklara yazınız.

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler.   ( …………………………………………….)                                    

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı.            ( …………………………………………….) 

        Mecnun bu aşkı bilseydi, kendinden utanırdı.    ( …………………………………………….)                

        Aslanlarımız maçı  dört sıfır kazanmış.            ( …………………………………………….) 

        Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline.   ( …………………………………………….) 

7.)      Aşağıdaki eserlerin kimlere ait olduklarını karşılarına yazınız.

Safahat                           :

Biz insanlar                    :

Semaver                         :

Huzur                             :

Forsa                              :

8.)      Asıl adı Yusuf Sinaeddin’dir.  Germiyan’da (Kütahya) doğmuştur. 15.yy. divan edebiyatı şairlerindendir. İran’da tıp, tasavvuf ve edebiyat eğitimi almıştır. Harname ve Hüsrev ü Şirin adlı mesnevileri vardır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şairimiz kimdir? ……………………………………………….

9.)      Roman türü edebiyatımıza girmeden önce bu türü karşılayan Divan edebiyatı nazım şeklini yazınız. Niçin bu türün  roman türünü karşıladığını açıklayınız.

10.)   Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?

            A) Halk hikayesi                   B) Hikaye                   B) Destan                              C) Orta oyunu            E) Manzum hikaye

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 yorum “9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları”