12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki romanlardan hangisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşu konu edinilmiştir ?
A) Yorgun Savaşçı
B) Devlet Ana
C) Yer Demir Gök Bakır
D) Küçük Ağa
E) Ateşten Gömlek

2. Bir avuç ışıktı incecik yüzü,
Gözleri geceler gibi derindi;
İçine başımın her an düştüğü
Avuçları sudan daha serindi.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz biçimde uyaklanmıştır.
B) Benzetmeler yapılmıştır.
C) İkinci ve dördüncü dizelerde zengin uyak ve redif vardır.
D) Lirik özellikler gösteren bir sevgi şiiridir.
E) Söyleyişi ve konusuyla toplumcu şiir özellikleri göstermektedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiiri ile İkinci Yeni şiirinin ortak özelliklerindendir?
A) Soyutlamalara ve imgelere önem verme
B) Mazmunlardan (kalıp sözlerden) yararlanma
C) Ölçü ve uyağa dayanma
D) Gelenekten yararlanma
E) Belli nazım biçimlerini kullanma

4. Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir,
Değildir bir mana üç ada muhtaç.
Bu dizeler, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Tevfik Fikret B) Ziya Gökalp C) Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı E) Ahmet Haşim

5. 1928’de ortaya çıkan bu grup, Beş Hececiler’i –memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. Amaçlarını “—-” şeklinde açıklamışlardır. İsimlerini, etrafında toplandıkları “—-” adlı dergiden alırlar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi konabilir?
A) gerçeklere dayanmayan – canlı, samimi ve gerçekçi olmak – Yedi Meşale
B) Anadolu’yu konu alan – sanatı halka sevdirmek – Meşale
C) insanımızdan uzak – sanatın kalitesini yükseltmek – Genç Kalemler
D) modası geçmiş – halka yakın olmak – Genç Kalemler
E) halktan uzak – sanata gereken değeri vermek – Yaprak

6. ) Abdulhak Şinasi Hisar; şiir dolu, sanatlı bir üslupla insan problemlerini, ”ben ”bakış açısıyla anlatmıştır. Eserlerinde hatıralarına ağırlık vermiştir. Romanları Halis romanın başlangıcı sayılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerden biridir?
A) Fehim bey ve Biz B) Kayıp Aranıyor C) Hey Koca Yurt
D) Gülen Ada E) Yanlızız

7. • Genellikle dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
• Kafiye örgüsünde çapraz ve sarma kafiyeler de yer almıştır.
• Hece ölçüsü kullanıldı.
• Şiirler sade, anlaşılır, açık bir dille yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bu anlayışa uygun şiirler yazmamıştır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Orhan Seyfi Orhon D) Enis Behiç Koryürek
E) Mehmet Akif Ersoy

8. Edebiyata şiirle girmiş, ama adını öyküyle duyurmuştur. Türk modern öykücülüğünün öncülerindendir. Bazılarında maupassant etkisi görülmekte birlikte , öyküleri Çehov tipine daha yakındır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sait Faik Abasıyanık B) Ömer Seyfettin C)Halikarnas balıkçısı D) Tarık Buğra E)Haldun Taner

10. Eserleriyle çağdaş edebiyatımızda deneme türünün gelişmesine büyük katkılarda bulunan yazarlarımız arasında Suut Kemal Yetkin’i, Orhan Veli Kanık’ı, Nurullah Ataç’ı, Sabahattin Eyüboğlu’nu, Mehmet Kaplan’ı gösterebiliriz.
Yukarıda adları sayılan yazarlardan hangisinin parçada yer alması uygun değildir?
A) Suut Kemal Yetkin B) Orhan Veli Kanık
C) Nurullah Ataç D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Mehmet Kaplan

11. Edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı konuları büyük bir sadelikle işlemesidir. Bu konular, yine sıradan insanların yaşamları etrafında gezinir. Öykücülüğe başladığı ilk yıllarda, dilde sadeleşmenin öncüsü olan Ömer Seyfettin’in izinden gider; ustalık dönemine eriştiğinde, hem Ömer Seyfettin’den, hem de kendi çağdaşlarından daha sade ve düzgün bir dille yazmıştır. Üslubunda Çehov’un etkileri açıkça görülür. Ancak, Çehov’un karamsar bakışını tekrarlamaz. Kendi deyişiyle; insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanır, insanları karamsarlığa düşüren yazılardan hoşlanmaz.
Bu parçada tanıtılan öykücü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın B) Sabahattin Ali
C) Refik Halit Karay D) Memduh Şevket Esendal
E) Haldun Taner

12. Aşağıdakilerden hangisi Garip (I. Yeni) şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Şiirde ölçüyü bırakıp serbest şiir yazma yoluna gittiler.
B) Uyağın şiir için gerekli ve önemli olduğunu savundular.
C) Her şeyi şiirin konusu hâline getirdiler, böylece şairane duyguları şiirden uzaklaştırdılar.
D) Gündelik küçük sorunlar, halktan kişiler, sokak şiire girdi.
E) Dilin sanatlardan arındırılmış olarak doğal biçimde kullanılması gerektiğini savundular.

13.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Konu, asıl ülkemizdir.
B) Şekil, halk şiiri şekilleridir, vezin hecedir.
C) Dil sadedir, halk dili ve mahalli söyleyiştir.
D) Etkisinde kalınan en önemli akım dadaizmdir.
E) Şiirdeki ton, hitabet özelliğindedir

14. Bu akım; bir meseleyi, bir derdi ortaya koyarak, topluma faydalı olmak istiyordu. İlk ürünleri, Anadolu köy romancılığıdır. Konuları işçi-ırgat hayatı, sınıf çatışmaları, grev-lokavt gibi durumlar, toprak-su kavgaları…
Bu parçada “bu akım” olarak belirtilen Türk edebiyatı sanatçılarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Yeniciler B) Maviciler C) Hisarcılar
D) Toplumcu Gerçekçiler E) Yedi Meşaleciler

15.I. Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III. B) II. III. ve V. C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV. E) III., IV. Ve V.

16.Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
Ve bugünlerde Melih Ve ben
Aynı kızı seviyoruz Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A) Garipçiler B) Yedi Meşaleciler C) Beş Hececiler
D) II. Yeniciler E) Milli Edebiyatçılar

17. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı – eser eşlemesi yanlış yapılmıştır?
A) Kiralık Konak – Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Bir Kadın Düşmanı – Reşat Nuri Güntekin
C) Yalnızız – Peyami Safa
D) Tatarcık – Halide Edip Adıvar
E) Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil

18. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” olarak bilinen topluluk içinde ver almamıştır?
A) Orhan Seyfi Orhon B) Enis Behiç Koryürek
C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Halit Fahri Ozansoy
19. Sanatçının Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kentlerini konu alan denemelerini topladığı “Beş Şehir”, yaşamın değişkenliği içinde Türk insanının, onun duyarlığının ve yaratıcılığının yansıtılmaya çalışıldığı bir eserdir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Ahmet Muhip Dranas
20. Edebiyatımızda fıkra, makale, gezi, anı yazılarıyla ün kazanmıştır. Kısa cümlelerden oluşan, yalın, canlı bir anlatımı vardır. Ulusal Kurtuluş hareketini savunarak Atatürk’ün yakınında bulunmuştur. Gezip gördüğü ülkeleri güçlü gözlemlerle yansıtan sanatçının Ateş ve Güneş, Zeytindağı adlı eserleri anı; Denizaşırı, Hind, Bizim Akdeniz adlı eserleri gezi türündedir. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Refik Halit Karay

21) Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” topluluğu için söylenemez?
A) Söyleyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir
B) Musiki ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.
C) Yedi Meşalecilere bir tepki olarak doğmuşlardır.
D) Eşyayı, görünümü insanoğlunu sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.
E) Şiirde metafizik,felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

S-22)O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Romanlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem verdiği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. “İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler” gibi pek çok eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal B) Haldun Taner C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra E) Necati Cumalı

S-23) Kerem Gibi ve Huzur adlı eserlerin yazarları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) Haydar Ergülen- A.İlhan
B) S. Karakoç- İsmet Özel
C) N. Hikmet- A. H.Tanpınar
D) F.N. Çamlıbel-B. Necatigil
E) İlhan Berk- Ece Ayhan
24.) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Garip Akımı İkinci yeni Akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
B) Hikaye ve romanı 1930 dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelmiştir.
C) Birinci yeniciler ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.
D) Maviciler A. İlhan’ın çıkarmış olduğu dergiden adını almıştır.
E) Cumhuriyet edebiyatı Milli Edebiyatı konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.
25) Şiirini kurarken sese, uyağa,ölçüye ve yapıya öze gösterir. Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairlerinden etkilenir. Bu etkileri geleneksel Türk şiirinin biçimleriyle yoğurarak kendine özgü lirik şiir yazar. ’’Fahriye Abla’ ’şiiriyle ün yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)Orhan Veli B)A.Muhip Dranas C)C.Sıtkı Tarancı D)F.Hüsnü Dağlarca E)Behçet Necatiğil

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir