12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI A

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi çıktığında.
B) İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmişlerdir.
C) Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun.
D) Birçok insanın değeri hayattayken değil; ancak öldükten sonra anlaşılır.
E) Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.

2. (I) Eleştiri, çağımızda bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. (II) Müzik eleştirisiyle tiyatro, hatta şiir eleştirisiyle ro­man eleştirisi bile epeyce farklılaşmıştır. (III) Eleştirmen bugün: “Sanatın tüm alanlarıyla ilgili söz söyleyebilirim.” deme cesaretine sahip değildir. (IV) Eleştiri, nesnel bir yaklaşımla yapıldığında kuşkusuz daha da etkili olacaktır. (V) Kendi alanında yetkin olabilen eleştirmenler, değerli görülüp beğenilmektedir. (VI) Çağımızda artık, çok alanda az şey bilmek yerine tek alanda çok şey bilmek önemli sayılmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

3. Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir?
A) Sunum için güncel bir konu belirlemek
B) Sunum yapılacak konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
C) Sunumda kullanılacak slayt metinlerini hazırlamak
D) Sunumda anlatılacakları yazılı bir metin olarak hazırlamak
E) Sunum sırasında kullanmak için anketler düzenlemek

4. Aşağıdakilerden hangisi forumu panelden ayıran bir özelliktir?
A) Dile getirilen düşüncelerin farklı olması
B) Dinleyicilerin sayısının fazla olması
C) Konuşmacı sayısının az olması
D) Sonunda, dinleyenlerin de tartışmaya katılması
E) Seçilen konuların güncel olması

5. Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazaryerindeydik. Çiçekçi dükkânını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otobüs kenara park etti ve içeriden uzun, siyah bıyıklı dükkân sahibi bizi içtenlikle karşıladı ve hafif solmuş mor menekşelerinden bir demet gösterdi.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Öyküleme Tanımlama
B) Tanık gösterme Betimleme
C) Betimleme Öyküleme
D) Açıklama Tartışma
E) Örneklendirme Öyküleme

6. Aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında olması gerekenlerden değildir?
A) Giysilerin, izleyenlerin dikkatini dağıtmayacak şekilde olması
B) Dinleyicilerle iletişim kurulmaya dikkat edilmesi
C) Sunum yapılan sahnenin veya kürsünün rahat kullanılmasına çalışılması
D) Ses tonunun konunun gidişatına göre ayarlanması
E) Sözcükler doğru telaffuz edilmeli

7. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —–denir. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev B) Mülakat C) Sempozyum
D) Münazara E) Konferans

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Konferans veren kişinin hazırladığı metin
asıl gayeyi belirten cümlelerle başlar.
B. Konferans, bir konuda bilgi vermek amacıyla
hazırlanan konuşmadır.
C. Ele alınan konuda yetkili olduğu bilinen ve
kabul gören kişiler konferans verebilir.
D. Konferans konusunun ilgi çekici olması
gerekir.
E. Konferansçının, ele alacağı konu için bir
ön hazırlık yapması şartı yoktur.

9.Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal güçlerine, duygularına, ilgilerine göre hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen davranışı yaptırır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev B) Mülakat C) Sempozyum
D) Forum E) Konferans

10. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmacıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
A) Savunduğu konuya hâkim olmak
B) Konu dışına çıkmamak
C) Söylenenleri dikkatle dinlemek
D) Karşı görüşlere kapalı olmak
E)Yapıcı eleştirilerde bulunmak

11. “Tartışma ve tartışma başkanı” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
B) Başkan istediği konuşmacıya istediği kadar süre verebilir.
C) Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez.
D) Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır.
E) Başkan, konuşmaların sonunda görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır.

12.
I. Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici sözlerle başlanmalıdır.
II. Konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalı, bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalıdır.
III. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınılmalı, canlı örneklerle dinleyicilerin dikkati uyanık tutulmaya çalışılmalıdır.
IV. Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesi gerektiği unutulmamalı ve konuşma mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
V. Konferansın sonunda anlatılanlar kısaca özetlenmeli, sorulacak sorular da cevaplanmalıdır.
Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi konferansta konuşan bir kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?
A) IV. B) V. C) III. D) I. E) II.

13. Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)”bu” sözcüğü atılarak
B)”daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
C)”yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D)”alınan” sözcüğü atılarak
E) “daha çok” sözü yerine “pek çok” sözü getirilerek

14. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
B) Sunumda bilgisayar, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanılmalıdır.
C) Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalı, iyi bir ön hazırlık yapılmalıdır.
D) Sunum yapan kişi oturumu yöneten başkanın uyarılarını dikkate almalı, süreyi doğru kullanmalıdır.
E) Konuşmacı iyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuyla uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

15. Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. Birden fazla oturum olabilir.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma
B) Mülakat
C) Sempozyum
D) Forum
E) Konferans

16. ……….bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sempozyum
B) Münazara
C) Konferans
D) Panel
E) Sunum

17. Yapıtta biçim; bir duyguyu, bir düşünceyi en iyi, en açık sözlerle, seslerle, çizgilerle yansıtmak demektir. Biçimce zayıf bir yapıtın yarına kalacağı düşünülemez. Özce ne denli yeni, ileri ve güzel olursa olsun, biçimce açık, sağlam ve olgun değilse yapıt başarıya ulaşmış sayılamaz; çünkü…
Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) başarılı yapıt, öze en uygun, özü en iyi canlandıran, en güzel biçimi kuran yapıttır.
B) böyle bir yapıtta özle biçim birbirine uymamalı, birbirinden uzaklaşmalıdır.
C) kalıcı yapıt, sesini geleceğe duyurur; yani klasiklesin
D) geçmişten günümüze gelen yapıtların yapıca çok güçlü oldukları görülür.
E) örnekleri aştıkları, kalıplan kırdıkları, dili tazeledikleri öngörülür.

18. Orhan Kemal de Yaşar Kemal de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemalin karakterlerini Daha çok Adana’daki işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama
B) Öyküleme
C) Karşılaştırma
D) Tartışma
E) Betimleme

19. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
A) Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
B) Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
C) İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
D) Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
E) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?

20. Bahar yağmurlarını kana kana içmiş bu topraktan yöre halkının yıllardır görmediği ve cinsinin kaybolduğunu sandığı yabani çiçekler fışkırmış.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
C) Özne, yüklem
D) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir