12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

ADI, SOYADI: NO:
12. SINIF DİL VE ANLATIM I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
AAAAAAAAAAA

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi akımlara göre adlandırılan roman türlerinden biri değildir?
A) Romantik roman
B) Realist roman
C) Natüralist roman
D) Toplumcu gerçekçi roman
E) Tarihi roman

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
A.Her sanat dalı zamanla kendi kurallarını oluşturmuştur.
B.Sanat eseri insanoğlunun iyi ve güzelden hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır.
C.Eserler yazıldıkları döneme göre değerlendirilir.
D.Edebiyatta gelenek hemen oluşturulan bir kurallar bütünüdür
E.Zihniyet, edebi eserin ortaya konduğu dönemdeki anlayışların esere yansımasını gösterir.

3. Ruh çözümlemelerini ön plana alan romanlardır. Kahramanların iç dünyalarını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinir. Dünya edebiyatında Dostoyevski, Andre Gide; Türk edebiyatında ise Mehmet Rauf, Peyami Safa bu roman türünde başarılı eserler vermişlerdir.
Parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre romanı B) Egzotik roman C) Tarihi roman D) Psikolojik roman E) Tezli roman

4. “Hişt Hişt” adlı hikâyede belli bir olay yoktur. Hikâyede yazarın yaşamından kısa bir kesit verilmiştir. Yazarın, evden ayrıldığı andaki duyguları, doğayı bu duyguların etkisinde algılayışı, aralıksız duyduğu “hişt” sesi ve bu sesten duyduğu tedirginliği anlatılmıştır. Yazar, gözlemleriyle duygularının sentezini gerçekçi bir dille anlatmış, en olmayacak şeyde yaşamın güzelliğini sezmiş; kişiliğinde, yer yer insan gerçeğinin bazı yönlerine dikkat çekmiştir.
Yukarıdaki parçada Sait Faik’in bir hikâyesinden yola çıkılarak kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlen- dirme, aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Durum hikâyesi B) Olay hikâyesi C) Modern hikâye
D) Komik hikâye E) Dramatik hikâye

5) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Nabizade Nazım
B. Hüseyin Rahmi Gürpınar
C. Ahmet Mithat Efendi
D. Samipaşazade Sezai
E. Halit Ziya Uşaklıgil

6) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir.
(II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.
(IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir.
(V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

7) Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biri değildir?
A. İçerisinde bir ders ya da öğüt bulunur.
B. Kahramanları genellikle hayvanlardır.
C. Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve düşünürler.
D. Ezop, Beydeba, La Fountaine, bu türün ünlü yazarları arasındadır.
E. Edebiyatımızda Dede Korkut Kitabı ilk fabl örneğidir.

8. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’danDivan edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisidir? (1987/ÖSYS)
A) Kamelyalı Kadın – Ahmet Mithat Efendi
B) Sefiller – Şemsettin Sami
C) Emil – Ziya Paşa
D) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
E) Robenson Hikayesi – Ahmet Vefik Paşa

9. Hikâye ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B) Eski edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazarı Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli öğeleridir.
E) Ağır basan öğenin olay olduğu hikâyelere Çehov tarzı hikâye denir.

10.
I. İlk edebi roman
II. İlk realist roman
III. İlk tarihi roman
Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
D) Karabibik Eylül Telemak
E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi

11.
I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V
D) II-IV-V E) IV ve V

12. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu’da, Antalya’da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.
Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal – Namık Kemal
B) Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai
c) Hasan Mellah – Ahmet Mithat Efendi
D) Karabibik – Nabizade Nazım
E) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

13. Edebiyatımızda ilk roman örneği olarak bilinir. Şemsettin Sami tarafından yazılan bu eser İki gencin aşkını anlatır. Teknik bakımdan oldukça zayıf bir eserdir.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A. İntibah B. Taşşuk-u Talat ve Fitnat
C. Felatun Beyle Rakım Efendi D. Sergüzejt
E. Araba Sevdası
14. Dünya edebiyatında bilinen ilk roman örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sefiller B. Monte Kristo Kontu C. Don Kişot
D. Prenses De Claves E. Yetmiş Günde Devr-i alem

15. Edebiyatımızda ilk realist roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A. İntibah – Namık Kemal
B. Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
C. Sergüjest – Samipaşazade Sezai
D. Karabibik – Nabizade Nazım
E. Eylül – Mehmet Rauf

16 “Her gün gazetenin bulmacasını ve spor sayfasını okurdu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “okur” sözcüğü getirilmelidir.
B) “Ve” bağlacı kaldırılmalıdır.
C) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “çözer” sözcüğü getirilmelidir.
D) “Okurdu” yerine “karıştırırdı” sözcüğü getirilmelidir.
E) “Her gün” sözlerinden sonra “o” sözcüğü getirilmelidir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğü çıkarılırsa, cümlenin anlamı bozulur?
A) Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum, onu herkese öneriyorum.
B) Yazarın bu kitabını eleştirmenler çok beğenmiş , onu birçok yayınevi basmak istemişti.
C) Okur, şairi görevinde ciddiyete çağırmakta, onu toplumsal sorunlar üzerinde kalem oynatmaya davet etmektedir.
D) Durdum; etrafıma bakındım, tarif ettiği çiçekçi dükkanını aradım, ancak onu bulamadım.
E) Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor, böylece onu renkle kılmaya çalışıyordu.

18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.
19. Batılı anlamda ilk hikâye kitabımız ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Müsameretname – Emin Nihat
B. Letaif-i rivayet – Ahmet Mithat Efendi
C. Müsameretname – Ahmet Mithat Efendi
D. Küçük Şeyler – Recaizade Mahmut Ekrem
E. Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai

20. Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir?
A. Olay B. Kişiler C. Zaman
D. Bakış açısı E. Mekan

 

 

 1. SINIF DİL VE ANLATIM I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI

                                 AAAAAAAA

 1. Aşağıdakilerden hangisi edebi akımlara göre adlandırılan roman türlerinden biri değildir?
 2. A) Romantik roman
 3. B) Realist roman
 4. C) Natüralist roman
 5. D) Toplumcu gerçekçi roman
 6. E) Tarihi roman

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

A.Her sanat dalı zamanla kendi kurallarını oluşturmuştur.

B.Sanat eseri insanoğlunun iyi ve güzelden hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır.

C.Eserler yazıldıkları döneme göre değerlendirilir.

D.Edebiyatta gelenek hemen oluşturulan bir kurallar bütünüdür

E.Zihniyet, edebi eserin ortaya konduğu dönemdeki anlayışların esere yansımasını gösterir.

 

 1. Ruh çözümlemelerini ön plana alan romanlardır. Kahramanların iç dünyalarını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinir. Dünya edebiyatında Dostoyevski, Andre Gide; Türk edebiyatında ise Mehmet Rauf, Peyami Safa bu roman türünde başarılı eserler vermişlerdir.

Parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Töre romanı B) Egzotik roman C) Tarihi roman       D) Psikolojik roman   E) Tezli roman

 

 1. “Hişt Hişt” adlı hikâyede belli bir olay yoktur. Hikâyede yazarın yaşamından kısa bir kesit verilmiştir. Yazarın, evden ayrıldığı andaki duyguları, doğayı bu duyguların etkisinde algılayışı, aralıksız duyduğu “hişt” sesi ve bu sesten duyduğu tedirginliği anlatılmıştır. Yazar, gözlemleriyle duygularının sentezini gerçekçi bir dille anlatmış, en olmayacak şeyde yaşamın güzelliğini sezmiş; kişiliğinde, yer yer insan gerçeğinin bazı yönlerine dikkat çekmiştir.
  Yukarıdaki parçada Sait Faik’in bir hikâyesinden yola çıkılarak kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme, aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
  A) Durum hikâyesi B) Olay hikâyesi    C) Modern hikâye
  D) Komik hikâye         E) Dramatik hikâye

 

5) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Nabizade Nazım            B. Hüseyin Rahmi Gürpınar

 1. Ahmet Mithat Efendi D. Samipaşazade Sezai
 2. Halit Ziya Uşaklıgil

 

6) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir.

(II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.
(IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir.

(V)Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I.      b) II.      c) III.      d) IV.       e) V.

 

7)  Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biri değildir?

 1. İçerisinde bir ders ya da öğüt bulunur.
 2. Kahramanları genellikle hayvanlardır.
 3. Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve düşünürler.
 4. Ezop, Beydeba, La Fountaine, bu türün ünlü yazarları arasındadır.
 5. Edebiyatımızda Dede Korkut Kitabı ilk fabl örneğidir.

 

 1. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’danDivan edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisidir? (1987/ÖSYS)

 

 1. A) Kamelyalı Kadın – Ahmet Mithat Efendi
 2. B) Sefiller – Şemsettin Sami
 3. C) Emil – Ziya Paşa
 4. D) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
 5. E) Robenson Hikayesi – Ahmet Vefik Paşa

 

 1. Hikâye ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
 3. B) Eski edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
 4. C) Dünya edebiyatında İtalyan yazarı Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
 5. D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli öğeleridir.
 6. E) Ağır basan öğenin olay olduğu hikâyelere Çehov tarzı hikâye denir

10.

 1. İlk edebi roman
 2. İlk realist roman

III.   İlk tarihi roman

 Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 1. A)   Mai ve Siyah   Cezmi   Araba Sevdası
 2. B)   İntibah   Araba Sevdası   Cezmi
 3. C)   Araba Sevdası   İntibah   Karabibik
 4. D)   Karabibik   Eylül   Telemak
 5. E)   İntibah   Mai ve Siyah   Cezmi

11.

 1. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
 2. Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

 1. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
 2. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

 1. A) Yalnız IV   B) II ve IV      C) Yalnız V
 2. D) II-IV-V  E) IV ve V

 

 1. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu’da, Antalya’da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Gülnihal – Namık Kemal
 2. B) Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai
 3. c) Hasan Mellah – Ahmet Mithat Efendi
 4. D) Karabibik – Nabizade Nazım
 5. E) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

 

 1. Edebiyatımızda ilk roman örneği olarak bilinir. Şemsettin Sami tarafından yazılan bu eser İki gencin aşkını anlatır. Teknik bakımdan oldukça zayıf bir eserdir.

Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İntibah Taşşuk-u Talat ve Fitnat
 2. Felatun Beyle Rakım Efendi    Sergüzejt
 3. Araba Sevdası
 4. Dünya edebiyatında bilinen ilk roman örneği aşağıdakilerden hangisidir?
 5. Sefiller B. Monte Kristo Kontu C. Don Kişot
 6. Prenses De Claves E. Yetmiş Günde Devr-i alem

 

 1. Edebiyatımızda ilk realist roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

İntibah – Namık Kemal

Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

Sergüjest – Samipaşazade Sezai

Karabibik – Nabizade Nazım

Eylül – Mehmet Rauf

 

16 “Her gün gazetenin bulmacasını ve spor sayfasını okurdu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 1. A) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “okur” sözcüğü getirilmelidir.
 2. B) “Ve” bağlacı kaldırılmalıdır.
 3. C) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “çözer” sözcüğü getirilmelidir.
 4. D) “Okurdu” yerine “karıştırırdı” sözcüğü getirilmelidir.
 5. E) “Her gün” sözlerinden sonra “o” sözcüğü getirilmelidir.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğü çıkarılırsa, cümlenin anlamı bozulur?
 2. A) Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum, onu herkese öneriyorum.
 3. B) Yazarın bu kitabını eleştirmenler çok beğenmiş , onu birçok yayınevi basmak istemişti.
 4. C) Okur, şairi görevinde ciddiyete çağırmakta, onu toplumsal sorunlar üzerinde kalem oynatmaya davet etmektedir.
 5. D) Durdum; etrafıma bakındım, tarif ettiği çiçekçi dükkanını aradım, ancak onu bulamadım.
 6. E) Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor, böylece onu renkle kılmaya çalışıyordu.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
  B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
  C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
  D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
  E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.
 2. Batılı anlamda ilk hikâye kitabımız ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
 3. Müsameretname – Emin Nihat
 4. Letaif-i rivayet – Ahmet Mithat Efendi
 5. Müsameretname – Ahmet Mithat Efendi
 6. Küçük Şeyler – Recaizade Mahmut Ekrem
 7. Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir?
 2. Olay B. Kişiler C. Zaman
 3. Bakış açısı E. Mekan

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir