12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

12. DİL VE ANLATIM 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
AAAAAAAAA
1. Kimi zaman söylenmesinden kaçınılan bir sözcük yerine, daha güzel anlamlı bir sözcüğün kullanılmasına “güzel adlandırma” denir.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?
A) Bu gece, en az dört saat çalışmalıydı.
B) Doktor Bey hastaya reçeteyi uzattı.
C) Ona göre, iyi saatte olsunlar işe karışmıştı.
D) Eylül ortalarında ilk yağmurlar düştü.
E) Eski bir saat kulesinden, tatlı bir melodi duyuluyor.

2. “-dik ve -ecek ekleriyle yapılan sıfat fiiller (ortaçlar) iyelik ekleri de alabilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklenmiştir?
A) Kurduğu basımevi İstanbul’da elli yıldır çalışmaktadır.
B) Filmin eleştirilecek bir yanını bulamadık.
C) Alışılmadık bir tipi vardı sınıfımıza yeni gelen çocuğun.
D) İnsan hakları, yasaların güvencesine alınmalıdır.
E) Bu aydınlanma tüm dünyada yankı yaratacaktır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

4. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

5. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

6. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”
Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?
A) Zarf tümleci
B) Dolaylı tümleç
C) Özne
D) Nesne
E) Yüklemler

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

A) Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
B) Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
C) Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?
D) Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
E) Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması yoktur?
A) Öfkem zaman zaman kabaran bir ırmaktır.
B) Deniz gözlerime doğru yol alan bir martı mıdır?
C) Şarkısı ne zaman susmaya başlar hayatın.
D) Bu bahçe özlemlerimizi sürekli ayakta tutuyor.
E) Bir dağın yamacında değil miydi eviniz?

9. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?
A) Bana göklerin müjdesini getirir kuşlar.
B) Rüzgâr ayak izlerimi silmek için mi eser?
C) Suyu ayaklan sanır nilüfer çiçeği.
D) Bir asansör boşluğudur sanki apartmanlarımız.
E) Ben bir gurbet dertlisi gibi inler dururdum.

10.Çoğul eki “-lar /-ler” adlara her zaman çoğul anlamı katmaz; saygı, abartma, aile vb. anlamlar da katabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisine çoğul eki, abartma anlamı katmıştır?
A) Hayvanları korumak için elinden geleni yapıyordu.
B) Teyzemlerin dükkânı buradan biraz ilerideymiş.
C) Gözler kalbin aynasıdır, sözüne inanmayın.
D) Sabahları biraz yürümek sağlığa iyi gelir.
E) Zavallı çocuğun eli yüzü kanlar içindeydi.

11. Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
Kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı.
I           II         III           IV             V

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir ad, aldığı ek nedeniyle somut anlam kazanmıştır?
A) Öğretmenlik, özveri ister.
B) Evdeki bütün eşyaları satmıştı.
C) Çiçekçiden bir demet gül almıştı.
D) Etrafına kuşkulu kuşkulu bakındı.
E) Bu dilekçeyi yazmak sana mı kaldı?

13.Aşağıdakilerin hangisinde “-den” eki almış sözcük görevce diğerlerinden farklıdır?
A) Sözlerinden bu işi yapamayacağı anlaşılıyordu.
B) Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü.
C) Düşüncelerinden kesinlikle taviz vermiyordu.
D) Zavallı kadın merdivenlerden düşmüş.
E) Sürekli bel ağrılarından şikâyet ediyordu

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru “sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?
A) Sonunda doğru yolu buldu.
B) Adam, eve doğru koşuyordu.
C) Daha, doğru düzgün konuşamıyorsun.
D) Tahtaya da bir doğru çizelim.
E) Doğru söze ne denir?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatıma örnek yoktur?
A) Kim yazarlarımız nesiller arası köprü oluşturmuştur
B) Sen onlardan iki gömlek daha üstünsün.
C) Her zamanki gibi yüksek tercih yapmış.
D) Ünü ölümünden sonra daha da genişlemişti.
E) Gelecek yıl İstanbul’a gitmeyi düşünüyor.

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana özgü bir nitelik insan dışı bir varlığa aktarılmıştır?
A) Kayaların kurnasında şarkı söyler bazen rüzgar.
D) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.
C) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.
D) Ellerin neden soğuk, saçların neden dağınık.
E) Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e hal eki almış bir sözcük vardır?
A) İhtiyar “Rastgele çocuklar” diye bağırdı.
B) Deli diye diye çocuğu deli ettiniz.
C) Vapur üçü yirmi geçe hareket edecekti.
D) İşçiler gece gündüz demeden çalıştılar.
E) Çocuklar biraz önce yukarıya çıktılar.

18. Bizler, dışımızda (I)gelişen genellikle basit (II)diyebileceğimiz olaylara (III)gösterdiğimiz ilgiyi, kendi (IV)zihnimizde kopan fırtınalara, çakan (V)şimşeklere karşı gösteremiyoruz.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, ünlü daralması vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
19. Bir şeylerin, tüm (I)adlarına ve uyandırdıkları (II)çağrışımlara karşın, eninde sonunda (III)değişebileceğini umut etmiştik. O aynaya (IV)farklı bir gözle bakmanızı (V)sağlayacak bir şeyler bekliyoruz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. Anlatmaya bağlı edebî metinler, —-
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) gerçekliğin kurgulanmasıyla oluşturulur.
B) sanat yapmak amacıyla yazılır.
C) bir anlatıcı aracılığıyla verilir.
D) olayın sahne düzenine bağlı olarak topluluk önünde canlandırılmasıyla sunulur.
E) öyküleyici ve betimleyici anlatımdan yararlanılarak oluşturulur.

 

Cevap anahtarı

 1. Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

                          AAAAAAAAA

 1. 1. Kimi zaman söylenmesinden kaçınılan bir sözcük yerine, daha güzel anlamlı bir sözcüğün kullanılmasına “güzel adlandırma” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A) Bu gece, en az dört saat çalışmalıydı.

B) Doktor Bey hastaya reçeteyi uzattı.

C) Ona göre, iyi saatte olsunlar işe karışmıştı.

D) Eylül ortalarında ilk yağmurlar düştü.

E) Eski bir saat kulesinden, tatlı bir melodi duyuluyor.

 

 1. “-dik ve -ecek ekleriyle yapılan sıfat fiiller (ortaçlar) iyelik ekleri de alabilir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklenmiştir?

A) Kurduğu basımevi İstanbul’da elli yıldır çalışmaktadır.

B) Filmin eleştirilecek bir yanını bulamadık.

C) Alışılmadık bir tipi vardı sınıfımıza yeni gelen çocuğun.

D) İnsan hakları, yasaların güvencesine alınmalıdır.

E) Bu aydınlanma tüm dünyada yankı yaratacaktır.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.

B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.

C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.

D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.

E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.

B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.

C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.

D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.

E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

 

 1. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem

B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem

C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem

D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem

E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

 1. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”

Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Zarf tümleci

B) Dolaylı tümleç

C) Özne

D) Nesne

E) Yüklemler

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

A) Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?

B) Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?

C) Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?

D) Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?

E) Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?

 1. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması yoktur?

A) Öfkem zaman zaman kabaran bir ırmaktır.

B) Deniz gözlerime doğru yol alan bir martı mıdır?

C) Şarkısı ne zaman susmaya başlar hayatın.

D) Bu bahçe özlemlerimizi sürekli ayakta tutuyor.

E) Bir dağın yamacında değil miydi eviniz?

 1. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?

A) Bana göklerin müjdesini getirir kuşlar.

B) Rüzgâr ayak izlerimi silmek için mi eser?

C) Suyu ayaklan sanır nilüfer çiçeği.

D) Bir asansör boşluğudur sanki apartmanlarımız.

E) Ben bir gurbet dertlisi gibi inler dururdum.

 

10.Çoğul eki “-lar /-ler” adlara her zaman çoğul anlamı katmaz; saygı, abartma, aile vb. anlamlar da katabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisine çoğul eki, abartma anlamı katmıştır?

A) Hayvanları korumak için elinden geleni yapıyordu.

B) Teyzemlerin dükkânı buradan biraz ilerideymiş.

C) Gözler kalbin aynasıdır, sözüne inanmayın.

D) Sabahları biraz yürümek sağlığa iyi gelir.

E) Zavallı çocuğun eli yüzü kanlar içindeydi.

 

 1. Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

Kocaman  çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı.

I             II            III           IV            V

 

 1. A)  I. B)  II. C)  III.       D)  IV.     E)  V.

 

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir ad, aldığı ek nedeniyle somut anlam kazanmıştır?

A) Öğretmenlik, özveri ister.

B) Evdeki bütün eşyaları satmıştı.

C) Çiçekçiden bir demet gül almıştı.

D) Etrafına kuşkulu kuşkulu bakındı.

E) Bu dilekçeyi yazmak sana mı kaldı?

 

13.Aşağıdakilerin hangisinde “-den” eki almış sözcük görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Sözlerinden bu işi yapamayacağı anlaşılıyordu.

B) Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü.

C) Düşüncelerinden kesinlikle taviz vermiyordu.

D) Zavallı kadın merdivenlerden düşmüş.

E) Sürekli bel ağrılarından şikâyet ediyordu

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru “sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?

A) Sonunda doğru yolu buldu.

B) Adam, eve doğru koşuyordu.

C) Daha, doğru düzgün konuşamıyorsun.

D) Tahtaya da bir doğru çizelim.

E) Doğru söze ne denir?

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatıma örnek yoktur?

A) Kim yazarlarımız nesiller arası köprü oluşturmuştur

B) Sen onlardan iki gömlek daha üstünsün.

C) Her zamanki gibi yüksek tercih yapmış.

D) Ünü ölümünden sonra daha da genişlemişti.

E) Gelecek yıl İstanbul’a gitmeyi düşünüyor.

 

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana özgü bir nitelik insan dışı bir varlığa aktarılmıştır?

A) Kayaların kurnasında şarkı söyler bazen rüzgar.

D) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.

C) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

D) Ellerin neden soğuk, saçların neden dağınık.

E) Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e hal eki almış bir sözcük vardır?

A) İhtiyar “Rastgele çocuklar” diye bağırdı.

B) Deli diye diye çocuğu deli ettiniz.

C) Vapur üçü yirmi geçe hareket edecekti.

D) İşçiler gece gündüz demeden çalıştılar.

E) Çocuklar biraz önce yukarıya çıktılar.

 

 1. Bizler, dışımızda (I)gelişen genellikle basit (II)diyebileceğimiz olaylara (III)gösterdiğimiz ilgiyi, kendi (IV)zihnimizde kopan fırtınalara, çakan (V)şimşeklere karşı gösteremiyoruz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde, ünlü daralması vardır?

A) I. B)        C) III.       D) IV.        E) V.

21. Bir şeylerin, tüm (I)adlarına ve uyandırdıkları (II)çağrışımlara karşın, eninde sonunda (III)değişebileceğini umut etmiştik. O aynaya (IV)farklı bir gözle bakmanızı (V)sağlayacak bir şeyler bekliyoruz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?

A) I. B) II. C) III.      D) IV.     E) V.

Anlatmaya bağlı edebî metinler, —-

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) gerçekliğin kurgulanmasıyla oluşturulur.

B) sanat yapmak amacıyla yazılır.

C) bir anlatıcı aracılığıyla verilir.

D) olayın sahne düzenine bağlı olarak topluluk önünde canlandırılmasıyla sunulur.

E) öyküleyici ve betimleyici anlatımdan yararlanılarak   oluşturulur.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir