11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 50

2. Etkinlik: Aranızdan oyunu canlandırmak üzere yeterli sayıda öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz arkadaşlarınızdan oyunu canlandırmalarını isteyiniz.
…………………..
1. Metnin kahramanları kimlerdir? Bu kahramanların adları ile söz ve davranışları arasında nasıl bir
ilişki söz konusudur?

Metnin kahramanları
Müştak Bey, Habbe Kadın, Ziba Dudu, Ebullaklaka, Batak Ese, Atak Köse, Hikmet Efendi ….
Bu kahramanların adları ile söz ve davranışları birbiriyle uyum içindedir.
Müştak: özleyen, can atan, arzu duyan demek.
Ziba: süslü, özentili ,
Dudu: Papağan
Habbe: Hileci, hile yapan
Ebu’l Laklaka: gevezelerin babası , çok konuşan

2. Müştak Bey’in Sakine Hanım ile evlendirilmek istenmesiyle başlayıp nihayet Ebullaklaka’nın izni
ile asıl sevdiği kadın olan Kumru Hanım’la evlenmesi ile sonuçlanan süreçte yaşanan olayları sırasıyla
belirtiniz. Bu olaylar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun mudur? Niçin?

Tiyatroda anlatılanlar Tanzimat döneminde görücü usulüyle evliliğe bir eleştiri niteliği taşıdığı için dönemin gerçekliğiyle ilişkilidir
Metnin Olay Örgüsü;
Müştak Bey’in gelinle karşılaşmadan önce heyecanını ve Kumru Hanım’a duyduğu aşkı arkadaşı Hikmet Efendi’ye anlatması
Müştak Bey’in Kumru Hanım zannettiği gelinin Kumru’nun evde kalmış ablası olan Sakine Hanım çıkması
Başta Ebullaklaka olmak üzere mahalle halkının gelin evindeki münakaşaya şahit olması
Hikmet Bey’den rüşvet alan Ebullaklaka’nın bu yanlışlığı düzeltip Müştak Bey ile Kumru Hanım’ı nikahlaması

3. Olayların geçtiği mekânı ve bu mekânın özelliklerini belirleyiniz. Bu mekânlar gerçekliğe uygun
olarak tasvir edilmiş midir? Niçin?

Şair Evlenmesinde mekanla ilgili ifadeler yoktur. Ancak yaşanan olaylardan hareketle mekanın Müştak Beyin evi olduğu anlaşılmaktadır, fakat mekan tasvir edilmemiştir.

4. Metinde geçen zamanı tespit ediniz. Metindeki zaman ile yaşanılan zaman arasında bir ilgi söz
konusu mudur? Niçin?

Olay Tanzimat yıllarında meydana geliyor ,fakat metinde belirli zaman ifadeleri yoktur. Zaman ile metindeki zaman o dönemin yaşanan gerçeklğini yansıttığı için uyumludur.

5. Metindeki güldürü ögelerini bulunuz. Kelimelerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bu güldürü
ögelerine metinden örnekler veriniz.

Metindeki güldürü ögeler yanlış anlaşılmalara dayalıdır
Batak Ese ― Efendi nedir o? Rüşvet mi alıyorsunuz?
Ebullaklaka ― (Batak Ese’ye) Ben öyle şey mi kabul ederim? İstemem, (Gizlice Hikmet
Efendi’ye: Yan cebime ko.) (Hikmet Efendi keseyi onun yan cebine koyar.)
Atak Köse ― Gizlice yan cebime ko mu diyorsunuz?
Ebullaklaka ― Hayır. Yan canibimde durma git, diyorum, ta ki benden şüphelenmeyesiniz.
Atak Köse ― Galiba parayı almışa benziyorsunuz.
Ebullaklaka ― Haşa sümme haşa. Eğer ben paraya elimi sürdümse ellerim kırılsın!
Hikmet Efendi ― Aman efendim, hakikat her ne ise layıkıyla meydana çıkarın da, ona göre
şanınıza düşeni işleyin!
……………..

6. Metnin iletisini söyleyiniz.
Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı

7. Olaylar gerçek hayatla uygunluk göstermekte midir? Örnek vererek belirtiniz.
Evet, göstermektedir. Görücü usulü o zamanlarda da şimdi de var olan bir durumdur.
Hikmet Efendi ― Ne çare, gülü seven dikenine katlanır.
Müştak Bey ― Gel şunu sana vereyim be… Amma nikâhla ha… Geçinmeyecek ne varmış?
Ya o akıllanır ya sen çıldırırsın!
Hikmet Efendi ― Sakın Kumru Hanım’ın yerine onu sana verip bir de denk etmesinler, âlem
bu ya! Zira büyük dururken küçüğü kocaya vermek âdet değildir.

8. Metnin konusu dönemin hangi sosyal sorununu yansıtmaktadır ?
Görücü usulüyle evlenme sorununu yansıtmaktadır.

3. Etkinlik: Aranızdan birkaç öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz öğrencilerden metnin onlarda uyandırdığı
düşünceleri sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz
.
…………….
10. Metin kişileri ile günlük hayatta karşılaşmak mümkün müdür? Metin yazarı işlediği sosyal sorunu
metin kahramanlarının hangi özelliklerinden yararlanarak ortaya koymaya çalışmıştır?

Metin kişileri ile günlük hayatta karşılaşmak mümkündür. Heyecanlı, aceleci, saf mizaçlı, açıkgöz ve fırsatçı özelliklerinden yararlanarak ortaya konmuştur.

11. Şinasi, “Şair Evlenmesi” adlı eserin sonunda Müştak Bey’e “Ya birbirinin ahvalini asla bilmeyerek
ev bark olanların (evlenenlerin) hâli nasıl olur, var bundan kıyas et.” dedirtmektedir. Bu cümleden yararlanarak oyunun yazılış amacını belirleyiniz.

Metnin amacı halkı eğitmek, bilgilendirmek ve görücü usulünün yanlışlığını ve olumsuz sonuçlarını tiyatro yoluyla izleyiciye göstermektir.

12. Şinasi’nin görücü usulü ile evlenmeyi eleştirmek amacıyla bir oyun yazmış olması size devrin sosyal hayatı ile ilgili neleri düşündürmektedir?
O dönmede halk arasında görücü usulü evliliğin yaygın olduğu ve bazı yanlış yönlerinin olduğu anlatılmak istenmiş.

13. “Şair Evlenmesi”nde işlenen sosyal problemler günümüzde de varlığını sürdürmekte midir? Bu
problemlerin ve benzeri problemlerin çözümü için neler yapılabilir?

Evet, bu problemler eskisi kadar olmasa da varlığını sürdürmektedir. Sanatçılar bu konuda sinema, tiyatro aracılığıyla halkı bilinçlendirebilir.

4. Etkinlik
Şinasi

Fikri ve Edebi Yönü

“Sanat toplum içindir” anlayışına sahiptir.

Eserlerinde toplumu aydınlatmayı amaçlamıştır.

Halkın kültürüne, zevkine, diline önem verir.

Sade bir dil kullanır.

Batı kültürünün olumsuz yönlerini eleştirir.

Halk içinde sürdürülen yanlış inanışların olumsuz etkilerini ortaya koyar.

Eserle İlişkisi

Dönemin önemli toplumsal sorunlarından biri olan görücü usulü evlenmeyi eleştirir. Ayrıca Batılı kültüre kendini kaptırmış kişilerin toplumun gerçeklerinden nasıl ulaştıklarını, topluma nasıl yabancılaştıklarını anlatmaya çalışır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir