11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 45-46

Anlama ve Yorumlama
1. Yaptığınız çalışmalar sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a. Bir edebî eserle yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?
her edebi eser yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel hayatından izler taşır.

b. Bir edebî eserle onun yazarı arasında ne tür bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Her edebi eser yazarının hayatından, dünya görüşünden ve sanat anlayışından izler taşır.

c. İncelediğiniz metinlerin temalarıyla farklı bakış açılarına sahip başka romanlar yazılabilir mi? Bu
durum anlatmaya bağlı edebî eserlerin hangi özelliğini gösterir.

Evet, yazılabilir. Bu edebi eserlerin yazardan yazara farklı iletiler ve düşüncelerle dile getirebileceğini gösterir.
2. Metindeki kişiler, olayların geçtiği zaman ve mekânlar arasındaki ilişki sizde gerçeklik duygusu
uyandırmakta mıdır? Neden?

Evet, uyandırmaktadır. Metinde bahsedilen mekanlar günlük hayatta karşımıza çıkabilecek gerçekçi mekanlardır.

3. Okuduğunuz romanlarda yazarların yaşadıkları döneme göre sade bir dil kullanmış olmaları etkilendikleri romantizm akımının hangi özelliği ile ilgilidir?
Romantik eserlerde amaç, okuyucunun duygu ve düşüncelerini etkilemektedir. Bu yüzden romantik yazarlar kendi dönemlerine göre daha sade bir dil kullanırlar.

4. Bir insan her zaman iyi ya da her zaman kötü olabilir mi? Tartışınız. Tartışmanızın sonucuna göre
gerçek hayatta yaşayan kişilerle metinde anlatılan kişiler arasındaki farklılıkları belirleyiniz. Bu farklılıkların sebebini söyleyiniz.

Hayır, her insanın mutlaka iyi ya da kötü olduğu durumlar vardır. bu insanın o anki ruh haliyle de ilgilidir. İnsan her zaman doğruyu göremeyebilir.

11. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Bir masal ile incelediğiniz “Sergüzeşt”
adlı romanı aşağıda verilen açılardan karşılaştırınız (birinci grup):
a. Anlatılanlar
masalda anlatılanlar hayal ürünü sergüzeşt’ te anlatılanlar ise gerçek hayattan alınmıştır.
b. Anlatıcı
Masallarda ilahi bakış açısı anlatıcı vardır. Sergüzeşt romanında ise anlatıcı yazardır. İlahi bakış açısı anlatıcı kullanılmıştır.
c. Dil ve üslup
Masalda daha sade ve daha akıcı bir dil kullanılır. Sergüzeşt romanında ise daha süslü ve sanatlı bir anlatım vardır.

ç. Mekân-zaman özellikleri
Destan ve mesnevilerdeki mekân ve zaman unsurlarını “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” adlı romanın
mekân ve zaman unsurları ile karşılaştırınız (ikinci grup). Grup sözcülerinden ulaştığınız sonuçları sözlü
olarak ifade etmelerini isteyiniz.
Destan ve mesnevilerde zaman genellikle bilinmeyen ya da çok eski devirlerdir. Mekanlarda olağanüstülük görülebilir. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında ise zaman ve mekan gerçekliği yansıtır. Zaman 19. Yüzyıldır, mekan ise İstanbul’dur.

Ölçme ve Değerlendirme

1. Okuduğunuz romanların konularına göre hangi roman türüne ait olduğunu karşısına yazınız.
• Sergüzeşt (Samipaşazade Sezâi) : . Romantik roman
• Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmet Mithat Efendi) : .SosyaL ROMAN

2. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan doğru olanların karşısına “D”, yanlış
olanların karşısına “Y” yazınız.

• Eski edebiyat geleneğine bağlı kalmıştır. (Y )
• Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. ( D)
• Öğüt ve ders verici didaktik bir roman anlayışını benimsemiştir. ( D)
• Romanları tiyatrolarına göre daha başarılıdır. (D )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, .Ahmet Mithat Efendi.. ve …Namık Kemal..
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları, ….Romantizm…….. akımının etkisinde kalarak eser
vermişlerdir.
• Edebiyatımızdaki ilk roman denemesi Şemsettin Sami’nin ….. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
….adlı eseridir.
• Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman ……. Yusuf Kamil Paşa……’nın Telemak’ıdır.

sayfa 46

4. Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade Sezâi ile ilgili değildir?
A) Sergüzeşt romanında dönemin güncel konularından biri olan esirliği işlemiştir.
B) Türk edebiyatında modern anlamda kısa öykünün kurucusu kabul edilir.
C) Duygu yüklü cümleler ve sanatkârane ifadelerle kendine özgü bir üslup sahibidir.
D) Gezi notları ve anı türündeki yazılarında kuvvetli bir gözlem sonucu ortaya koyduğu gerçekçi
tablolar dikkat çekicidir.
E) Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’a karşı eski edebiyatı savunmuştur.

5. Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Teknik ve kompozisyon yönünden Batılı bir çizgiye ulaşılmıştır.
B) Olaylar genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır.
C) Romantizm ve realizm edebî akımlarının etkileri görülür.
D) Romanların sonunda iyiler mükafat, kötüler ceza görürler.
E) Kişiler çoğu zaman tek yönlüdür; iyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür.

6. Tanzimat Dönemi romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İlk çevirilerde klasisizm akımının etkisi görülür.
B) Romanlar dergilerde bölümler hâlinde yayımlanmıştır.
C) İlk yerli romanı İbrahim Şinasi yazmıştır.
D) Tanzimat Dönemi romanları teknik açıdan kusursuzdur.
E) İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa yapmıştır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir