11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 147 Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Millî edebiyatçıların başlıca amaçlarından birisi şiirde ……HECE ÖLÇÜSÜ……… kullanılmasıdır.
• Servet–i Fünûncuların “Hece ölçüsüyle şiir yazılamaz.” dedikleri bir dönemde şiirlerini hece ölçüsüyle yazarak “Türkçe Şiirler” adıyla yayımlayan Millî edebiyatçı şair …Mehmet Emin YURDAKUL…dur.

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Millî edebiyatçı şairler, şiirlerinde halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanmışlardır. ( D )
• Millî edebiyat şiirlerinin temaları eski; ses, söyleyiş ve dili yenidir. ( Y )
• Millî edebiyat şairleri ses ve söyleyişte olduğu gibi imgelerde de yalınlığı tercih etmişlerdir. ( D)

3. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL’un eserlerinden biri değildir?
A) Türkçe Şiirler
B) Türk Sazı
C) Türkçülüğün Esasları
D) Ey Türk Uyan
E) Ordunun Destanı

4. Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Yukarıdaki dizelerde Ziya Gökalp Millî edebiyatçıların savunduğu görüşlerden hangisini ortaya koymuştur?
A) Arapça ve Farsça sözcükler Türçede söylendiği gibi yazılmalıdır.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.
D) Dilde İstanbul ağzı esas alınmalıdır.
E) Dil sade olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL ve Ziya Gökalp’ın ortak özelliklerinden
biridir?
A) Fecr–i Âtî Topluluğu’na dahil olmaları
B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir