10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- 2012-2013 Divan Şiiri- Terkib- Bent Sayfa 145-157Fırat yayınclık


1. Okuduğunuz şiiri ahenk unsurları yönünden inceleyerek tespitlerinizi aşağıya yazınız.

1. Ses akışı (aliterasyon, asonans): Ses akışı sağlayan sözcükler vardır. S, t ve y gibi sesler aliterasyon olarak kullanılırken a ve e sesi de asonans olarak kullanılmıştır.
Söyleyiş özelliği : Ahenkli bir söyleyişe sahiptir. Özellikle kafiye ve iç seslerdeki sözcükler bu şiire söyleyiş güzelliği katmıştır.
Ritim (açık ve kapalı hecelerin söylenişi): Aruz ölçüsü ile yazıldığı seslerin açık kapalı oluşu önemlidir.” şîre-i engûr, âlûde, maîl-i bûs-ı leb-i câm, bezm-i cihanın “ gibi sözcüklerde açık ve kapalı heceler bulunmaktadır. Bu şekliyle de aruzun tutması ve uygulanması için önemlidir.
Ses benzerlikleri (kafiye):  Kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa… şeklinde oluşmuştur.
Konuşmadaki vurgu ve tonlamayla dizelerdeki ses ve söyleyiş arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini açıklayınız.
Konuşmadaki vurgu ve tonlamayla dizelerdeki ses ve söyleyiş arasında farklılık olacaktır. Şiir okurken ve yazarken mutlaka ritim, ahengin oluşması için ses ve söyleyiş özelliklerine dikkat ederiz ama konuşurken buna dikkat etmeyiz.

2. Okuduğunuz şiirde ses ve anlam yönünden kendi içinde bütünlük oluşturan birimleri belirleyiniz. Bu birimlerin özelliklerini ve bunlara ne ad verildiğini söyleyiniz. Ayrıca her bir birimin diğer birimlerle ses ve anlam yönünden ilişkisini açıklayınız.
2 Şiirde ses ve anlam yönünden kendi içinde bütünlük oluşturan birimler beyitlerden oluşmuştur. her beytin son mısrası ilk beyit ile kafiyelidir. bu şekillde şiirde bütünlük sağlamnmıştır.
3. a. Terkibibent hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.
a. TERKİB-İ BENT
Terkib-i Bent, farklı uyaklara sahip birkaç bentten meydana gelen ve bentlerinin sonunda, uyakları aynı birer beyte sahip olan Divan edebiyatı şiir biçimidir.
Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dinî, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. Her biri beşle on arası beyitten oluşan, beş-on iki bendin bir araya gelmesiyle kurulur. Bentleri birbirine bağlayan beyte vasıta beyti denir. Vasıta beyti her bentte farklıdır. Vasıta beytinin aynen yinelenmesi durumunda ise terciibent oluşur. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır. Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir. Türk Edebiyatında Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün iki önemli şairidir. İkisi de toplumsal konularda yazmıştır.Didaktik şiirlerdir.
Kafiyelenişi
aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd…
veya aa ba ca da ea fa bb cc dc ec fc gc hc dd…
b. Okuduğunuz şiiri yapı özellikleri yönünden incelemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız (Bu inceleme için 9. sınıf II. ünite “Şiir İnceleme, Şiirde Yapı” bölümünde öğrendiğiniz bilgilerinizden yararlanınız.).
b.
Nazım birimi ve sayısı : üst birim bendlerden oluşur. Alt birim beyitlerden oluşur.Her bendee 5-15 beyit arasında değişir. Bend sayısı burada ikidir.
Vasıta beyit (bendiye):
Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i canız
Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânız
Uyak düzeni: Her bende: aa, ba, ca, da, ea, fa, ga, ha şeklindedir.
c. Okuduğunuz şiirin, hakkında önceden bilgi edindiğiniz terkibibendin özellikleriyle benzerlik gösterip göstermediğini söyleyiniz.
c. Terkibibend ile birebir özellik göstermektedir.  Nazım birimi benddir. bendler beyitlerden oluşmuştur.  kafiye düzeni  aa, ba, ca, da, ea, fa, ga, ha şeklindedir.  her bendin sonunda vasıta bendi vardır.
ç. Okuduğunuz terkibibendin ve her bendin temasını aşağıdaki şema üzerinde yazınız. Bendlerin temasıyla terkibibendin teması arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Şiirin teması, birimlerin ortak paydası mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
ç.  Bütün bentlerde dünya haytının geçiciliği vurgulanmıştır.
4. XVI. yüzyılın ünlü şairlerinden Bağdatlı Ruhî, 17 bendlik bu terkibibendinde işlediği temayla zamanında büyük bir ün kazanmıştır. XVI. yüzyıl da Osmanlı Devleti’nin yapısıyla aynı yüzyılın şairi Rûhî’nin terkibibendindeki tema ve söyleyiş özelliği (yergici, kendine güvenen) arasında nasıl bir bağlantı olduğunu açıklayınız.
4. 16 .yüzyıl Osmanlı Yükselme dönemidir. bu dönemde büyük devlet olma olgusundan kaynaklanan aşırı bir güven vardır. Bu durum dönemin şairlerini de etkilemiş eserlerinde bu güveni hissettirmişlerdir.
5. Sınıfta iki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Grup olarak terkibibendin bir bendini seçiniz. Bentlerde dile getirilen duyguları ve bunların hangi kelimelerle yansıtıldığını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri, grup sözcüleriniz aracılığıyla tahtada sıralayınız. Daha sonra bentlerde aktarılan duyguların farklı kelimelerle nasıl yansıtıldığını tartışınız. Sonucu aşağıya kısaca yazınız.
5. Cevabı size kalmış…
6. Birinci bendin ilk beytinde geçen “mest” kelimesi, içki sarhoşluğu değil, “Allah’ın huzurunda, onun güzellik ve ihtişamıyla kendinden geçmek” anlamında kullanılmıştır.
• “Harabat” kelimesi, “harabe” kelimesinin çoğuludur ve divan şiirinde şairler “meyhane” anlamında kullanmışlardır. Terkibibentte ise tasavvufi anlamda tekke, ilahî aşk şarabının içilip kendinden geçildiği, gerçeğe ulaşılan yer anlamında kullanılmıştır.
• “Engûr” kelimesinin anlamı üzümdür ancak şiirde “şarap” kastedilmektedir.
• Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak bu kelimelerle yapılan sanatların adını ve şiirde nasıl kullanıldıklarını aşağıya yazınız.
Mest: İstiare
Harabat: İstiare
Engûr: İstiare
Bu incelemenizden sonra terkibibentteki kendi anlamında kullanılmayan diğer kelimeleri de bulup açıklayınız.
7. a. “Bezm-i elest” imgesi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.
a. Bezm-i elest: Farsça’daki “sohbet meclisi” anlamına gelen bezm sözcüğüyle Arapça’da “ben değil miyim” anlamındaki çekimli bir fiil olan elestü’den oluşan bezm-i elest terkibi “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” hitabının yapıldığı ve ruhların da “belâ / evet” diye cevap verdikleri meclis anlamında kullanılmaktadır. Kur’ân’da geçmişte Allah’ın Âdem oğullarından yani onların sırtlarından (veya sulplerinden) zürriyetini çıkardığı, kendilerini nefislerine şahit tuttuğu ve onlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye hitap ettiği, onların da “evet” dedikleri anlatılmaktadır (A’râf, 7/172). Allah’la insanlar arasında meydana gelen bu sözleşmeye misâk, kâlu belâ, rûz-i elest, bezm-i ezel, ahid, belâ ahdi gibi çeşitli isimler verilmiştir. Kur’ân’da aynı konuyla ilgili açık veya dolaylı ifadeler çeşitli sûrelerde yer almaktadır (Rûm, 30/30). Bezm-i elestte yapılan sözleşmenin zamanı, yeri ve keyfiyeti konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.
b. İlk beyitte geçen “Elest” kelimesiyle şair, neyi kastetmektedir? Şairin, “Bezm-i Elest” imgesini hatırlattığı bu beyitte hangi sanat vardır? Açıklayınız.
b. Telmih sanatı vardır. Kur’an’da bir ayette geçen olaya işaret vardır.
c. Üçüncü beyitte şair, “şarap küpü” anlamındaki kelimeyi, tasavvuf terimi olarak “âşığın kalbi” yerine kullanmıştır. Kelimenin geçtiği beyti okuduğunuzda gözünüzün önünde nelerin canlandığını açıklayarak buradaki söz sanatını söyleyiniz. Şiirdeki diğer imgeleri de siz bulunuz.
c. Açık İstiare vardır. kendisine benzetilen var, beyzeyen yok.
Engur, mest, harabat Kadeh, etek, zahid, cam-ı mey, dilşad, Ferhat gibi imgeler vardır.
ç. Şiirdeki birimlerde kullanılan ortak imgeleri sıralayınız.
ç Engur, mest, harabat Kadeh, etek, zahid, cam-ı mey, dilşad, Ferhat gibi imgeler vardır.
  
d. Terkibibentteki imge ve söz sanatlarının nasıl bir işlevi olduğunu açıklayınız.
d. Divan edebiyatında imgeler ve söz sanatları anlatımı daha etkili kılmak için kullanılmıştır.
8. İkinci bendin son beytinde Necef incisi olarak kastedilen, Hz. Ali’dir. Onun türbesi de Bağdat yakınlarındaki Necef’tedir. Şairin, bu kelimelerle hangi söz sanatını yaptığını açıklayınız. Belirttiğiniz söz sanatının şiirdeki işlevini söyleyiniz.
8. istiare yapılmıştır.  Estetik zevk katmıştır. Şiirin anlamını zenginleştirmiştir.
Terkibibentte söz edilen diğer efsanevi kişileri de siz belirleyiniz. Bunların şiire katkısını açıklayınız.
Ferhat ifadesinde geçmişte yaşadığı varsayılan  Ferhat ile Şirin  halk hikayesine gönderme vardır.
9. a. “Şîre-i engûr, mest, harabat, pay-ı hum, şikest, peymâne, irşâd” Arapça ve Farsça kelimelerinin şiirde kullanılma nedenlerini tartışınız. Sonuçlarını sıralayınız.
a Bu sözcüklerin  kullanılması iki sebebe dayanır: birincisi şiiri aruz kalıplarına  uydurmak için Türkçede olmayan uzun seslilerden dolayı bu sözcükler kullanılmış. ikincisi ise divan edebiyatıı bize Arapm ve Fars kültüründen geçmiştir. bu yüzden bu kültürün ürünü olan sözcüklerd e dlimize girmiştir.
b. Şiirdeki imgeler, söz sanatları ve nazım şeklinin özelliklerinden hareketle terkibibendin ait olduğu kültürle (gelenekle) ve toplumla ilişkisini açıklayınız.
b. Divan şiir geleneğine gör eoluşturulmuştur.  Yüksek zümre Arap ve Fars kültürünün etkisinde dir.
c. Yukarıdaki incelemelerinize göre terkibibendin hangi gelenekte yazıldığını ve hangi okuyucu kitlesine hitap ettiğini söyleyiniz.
c. divan şiiri terkib-i bent geleneğine göre yazılmış. Divan şiirinin hedef kitlesi yüksek zümre diye bilinen okumuş ve medrese eğitimi görmüş kimselerdir.
10. Terkibibendin temasının evrensel olup olmadığını söyleyiniz. Ruhî, bu temayı işlerken yüce ve yüksek olan soyut kavramlardan (imgelerden) nasıl yararlanmıştır? Açıklayınız.
10.Tema evrenseldir ve her devirde yazılabilir.
11. Bağdatlı Ruhî, terkibibendin temasını ve şiirdeki imgeleri hangi dinî kelimeleri ve divan şiirinin kendine özgü zevk ve anlayışını kullanarak geliştirmiştir? Düşüncelerinizi bir paragraf şeklinde yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.11.Bu yüzyıla hakim olan inanç islam dinidir. bu ifadelerde  İslam kültürünün kullanılmış.. Hz. Ali , dünyanın faniliği, zahid (sofu), mecazi anlamda meyhane, mey, harabat gibi kelimelerle dile getirmiştir.
12. Bağdatlı Ruhî, terkibibendin temasında, yaşadığı dönemin sosyal ortamıyla ilgili gözlemlerini, izlenimlerini ve kişisel duyarlılığını yansıtmış olabilir mi? Açıklayınız.
12. . Bağdatlı Ruhî, terkibibendin temasında, yaşadığı dönemin sosyal ortamıyla ilgili gözlemlerini, izlenimlerini ve kişisel duyarlılığını şiire yansıtmıştır.
13. Terkibibentteki yan anlamıyla kullanılan kelimeleri bulunuz. Şiirin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını söyleyiniz.
13. Şiirde yan anlamdan daha çok mecaz anlamlı ifadeler kullanılır.
14. Terkibibentteki duygu ve düşüncenin günümüz şiirlerinde ve şarkılarında da ele alınıp alınmadığını örnekler vererek açıklayınız.
14. Bu düşünceler günümüz şiirlerinde  daha çok dini tasavvufi  şiirlerde  ele alınmıştır.
15. Terkibibendi okuduğunuzda neler hissettiniz? Şiiri ilk okuduğunuzda hissettiklerinizle birkaç kez okuduktan sonraki hisleriniz arasında değişiklik var mı? Acaba sizin hissettiklerinizle şairin bu şiiri yazarken hissettikleri arasında bir benzerlik olabilir mi? Açıklayınız.
15……………………………..
16. Terkibibendi Destan Dönemi şiirlerinden daha önce okuduğunuz bir örnekle tema, nazım birimi, dil ve anlatım yönünden inceleyiniz. Sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.
Ölçütler
Terkibibent
Destan Dönemi Şiiri
                Benzerlikler
Farklılıklar
Tema
Dünyanın geçiciliği
Aşk, şarap, yiğitlik
yok
Temaları farklı
Nazım Birimi
Bent
Dörtlük
Nazım birimleri farklı
Dil ve Anlatım
Arapça ve Farsça kelimelerle dolu kalıplaşmış bir anlatıma sahip    
Yabancı etkilerden uzak sade bir dile yazılmıştır
Nazım olması
Üslüp yönünden farklı
17. a. Bağdatlı Ruhî hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
b. Bağdatlı Ruhî ile ilgili edindiğiniz bilgiler ve okuduğunuz terkibibentten hareketle onun fikrî ve edebî yönü hakkındaki çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.
a. ve b . maddeleri dikkate alınarak cevaplanmıştır.
BAĞDATLI RUHÎ
Bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı Ruhî olarak anılmıştır. Gerçek ismi Osman’dır. Babası Osmanlı ordusunda bir asker olan şairin  kendisi de sipahi olmuştur. Dönemin önemli, ünlü isimleriyle arkadaşlık kurmuştur. Çeşitli savaşlara katılmıştır. Eleştirel tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. Eserlerinde toplumsal sorunları ön plana çıkarmıştır. 1605 yılında Şam’da öldüğü bilinmektedir.
Bağdatlı Ruhi’nin en çok etkilendiği şair Fuzuli’dir, Fuzuli’nin oğlu Fazlı ile de arkadaşlık kurmuştur. Aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir üslupla şiirler yazmıştır.
Bağdatlı Ruhi’nin en ünlü eseri Terkib-i Bend isimli 17 bendlik manzumesidir.
c. Terkibibent ile şair arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
c. Şairi ile şiiri arasında bir bağ vardır.
YORUMLAMA – GÜNCELLEME
1. Bu bölümde okuduğunuz metinler; dönemin siyasi, sosyal, kültürel yapısı; etkilenilen Arap ve Fars edebiyatını da dikkate alarak divan şiirini oluşturan zihniyet hakkında bilgi veriniz.
1. İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler kitleler halinde müslüman olurken etkilendikleri toplum Arap ve Fars toplumlarıdır ki bu durum hem toplumsal hem kültürel hem de edebiyata yansımıştır. Zaman içerisinde dini hayatı değişen Türkler kültürel yapılarında da değişiklik görülmüş ve bu durum edebiyata yansımıştır. İşte divan şiirini oluşturan temel unsur bu etkilenmenin sonucunda oluşmuştur.
2. a. Bu bölümde okuduğunuz divan şiirlerini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temalarına göre
Nazım şekilleri  Mısra Örgüsü     Kafiye Düzeni                   Tema
Gazel                   Beyit                     aa, ba, ca, da..             Aşk, kadın, şarap
Kaside                  Beyit                    aa, ba, ca, da..              Din ve devlet büyüklerine övgü
Rubai                  Tek Dörtlük            aaaa ya da aaba             Dünya hayatının geçiciliği
Tuyuğ                 Tek Dörtlük          aaaa ya da aaba               Dünya hayatının geçiciliği
Murabba            Dörtlük                  aaaa, bbba, ccca…          Sevgili, aşk
Şarkı                    Dörtlük                  aaaa, bbba, ccca…           Sevgili, aşk
Terkibibent        Bent                      aa, ba, ca, da..                  Dünya hayatının geçiciliği
b. Okuduğunuz divan edebiyatı nazım şekillerini nazım birimlerine göre gruplandırınız.
b.
Nazım birimi beyit olanlar            Nazım birimi dörtlük olanlar
Gazel                                                            Rubai          
Müstezat                                                     Murabba
Kaside                                                             Şarkı
Mesnevi                                                       Tuyuğ
Kıta
               
3. Bu bölümde okuduğunuz şiirlerden hangisini beğendiğinizi nedenleriyle belirtiniz.
3. Cevabı size kalmış…
4. Divan şiirlerinden en beğendiğiniz ve ezberlediğiniz beyit ya da dörtlükleri okuyunuz.
4. Cevabı size kalmış…
5. Kitabınızda okuduğunuz terkibibentteki gibi sosyal eleştiri yapılan eserleri nasıl değerlen­diriyorsunuz? Açıklayınız.
5. Cevabı size kalmış…
6. Divan şiiri bölümünde okuduğunuz şiirlerde ortak olarak kullanılan imgeleri sıralayınız. Bunun nedenini açıklayınız.
6. Gül bülbül, gamze, meyhane, cam, şarap, selvi, ok, yay, saç, Ferhat, ejderha gibi kelimeler kullanılmıştır.
DEĞERLENDİRME
1. Divan edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
XXX        Divan şiiri yüce ve yüksek olana yöneliktir. Bu nedenle de daha çok soyut olanların sahasında kalmıştır.
XXX        Divan şiiri, kendine özgü bir zevk ve anlayışın çevresinde örülüdür.
XXX        Divan şiirindeki sesle (söyleyişle) imparatorluk yapısı arasında bir ilişki vardır.
2. I. Nazım birimi beyittir.
II. Beyit sayısı 33-99 arasındadır.
III. Devlet ya da din büyüklerini övmek için yazılır.
IV. Teşbib, girizgâh, tegazzül, methiye gibi bölümleri bulunur.
Özellikleri sıralanan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tuyuğ B. Murabba C. Kaside D. Mesnevi E. Rubai
CEVAP:C
3. Nedim ve Fuzûlî’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Nedim, şiirinde günlük yaşamı yansıtmış, Fuzûlî ise bundan kaçınmıştır.
B. İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuşlardır.
C. Fuzûlî tasavvuftan etkilenmiş, Nedim ise tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
D. İkisinde de dil, çağdaşlarına göre daha sadedir.
E. İkisinin de “Divanlarından başka “Mesnevi’leri vardır.
(1984 – ÖYS)
CEVAP:E
4. “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
      İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim”
Bu iki dizede, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A. Yazıldığı dönem      B. Konusu     C. Ölçüsü
D. Kafiye düzeni                E. Nazım biçimi
CEVAP:B
5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A. Aruz vezniyle yazılmış olması
B. Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılması
C. Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem vermesi
D. Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatması
E. Yabancı sözcükler ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olması
(1983 – ÖYS)
CEVAP:C
6. Aşağıdaki kelimelerden birbiriyle ilgili olanları eşleştiriniz.
Gül-bülbül          İmge
Murabba             Dörtlük
Nedim               Şarkı
Matla                    Gazel
7. Divan şiirinde sizi nelerin etkilediğini açıklayınız.
7…………………..

HAZIRLIK

1. “Manici,mani düzmek “kelime ve kelime gruplarının anlamalrını öğreniniz.
1.Manici: Mani söyleyen kişiye denir.
Mani düzmek: mani yazmak  veya  maniyi ilk oluşturmaya denir.
2.Mani nazım şekli hakkında bilgi edininiz.
2.
.MANİ
-Tek dörtlükten oluşur.
-Genelde genç kızlar ve kadınlar arasında türetilir ve ezgiyle  söylenir.
-Kafiye düzeni aaxa   şeklindedir.
-Asıl duygu ve düşünce  Dördüncü dizede dile getirilir.
MANİ ÇEŞİTLERİ:
a.Düz mani:Yedişer heceli dört dizeden oluşur.Genellikle cinassızdır.
   Kahve Yemen’den gelir
   Bülbül çimenden gelir
   Ak topuk beyaz gerdan
   Her gün hamamdan gelir

b.Kesik mani:Birinci dizedeki hece sayısı 7’den az olan manilerdir.
   Yara sızlar
   Ok değmiş yara sızlar
   Yaralının halinden
   Ne bilsin yarasızlar
   c.Yedekli mani:Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilerdir.
   Ağlarım çağlar gibi
   Derdim var dağlar gibi
   Her gelen bir gül ister
   Sahipsiz bağlar gibi
d.Cinaslı mani:Kafiyenin cinaslı sözlerle yapıldığı manilerdir.
   Mani benim ezberim
   Kan ağlıyor gözlerim
   Ben yarimin yolunu
   Akşam sabah gözlerim
   e.Deyiş mani:Soru-cevap şeklinde düzenlenir.
 
        ERKEK
     Adile’m sen naçarsın
     İnci mercan saçarsın
     Dünya deniz olanda
     Gönlüm nere kaçarsın?
      
          KIZ
    Ağam derim naçarım
    İnci mercan saçarım
    Dünya deniz olunca
    Ben kuş olup uçarım
3. CEVBI SİZE KALMIŞ.
4.Türkü nazım şekli hakkında bilgi edininiz.
3.TÜRKÜ
-Ezgiyle söylenen anonim halk şiiri nazım şeklidir.
-Anadolu’da bu nazım şekli “yır” adıyla anılır.
-Türkülerin büyük bölümü “aşk,hasret,ölüm,
gurbet,üzüntü” üstüne söylenmiştir.
-Türkülerin acılı ve dokunaklı olması bu nazım şeklinin en önemli özelliklerinden biridir.“Türkü yakmak” deyimi bu özelliği yansıtır.
Konularına göre,ezgilerine,yapılarına göre türküler olmak üzere 3’e ayrılır.
-Ezgilerine göre usullüler(oyun havaları) ve usulsüzler(divan,koşma,hoyrat gibi uzun havalar) olmak üzere 2 ye ayrılır.
Yapılarına göre türküler bentlerdeki mısra sayılarına göre ad alır(üçleme,dörtleme,beşleme
-İki bölümden oluşur; bent ve nakarat
 -Asıl bölüme bent denir.Bentler 3,4,5 mısradan oluşabilir.
 -Her bentin sonunda tekrar edilen mısralara “nakarat” denir.
5.
SAYFA 152:
Aliterasyon ve asonans: “m ve n” sesleriyle asonas, “e,a” sesleriyle asonans
Ölçü: 7’li hece ölçüsü
Uyak: 1.manide: “-in aldım” redif ; “s” yarım uyak
2.manide: “-mak ister” redif,  “ş” yarım uyak
·   Ahenk her türlü ses benzerliğiyle sağlanır.
http://4.bp.blogspot.com/-9Q9c95PDzT8/UU9Y2P6LIXI/AAAAAAAAECw/bfJl3qrMnqk/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B13.PNG
b) Belli bir ezgiyle söylenen manilerin ezberlenmesi daha kolay olmaktadır.
3b) Son iki dizede…Konuyla ilgisiz ilk dizeye doldurma dize dendiğini belirtmekte fayda var.
4.Manilerin temaları:
1.mani:Aşk
2.mani: Hasret, özlem
3.mani:Aşk
5.Maniler sade yalın halk Türkçesiyle yazılır.
6a) 1. Düz Mâni (Tam Mâni): Dört dizeden oluşan, 7’li hece ile söylenen (4+3 duraklı), “aaba” şeklinde uyaklanan ve ilk iki dizesi genellikle doldurma olan mânilerdir.
a  Ay doğar batar şimdi                      
a  Işığı tutar şimdi                        
b  Ben yârimin kuluyum                 
a  Dilerse satar şimdi                    
a  Bağa girdim üzün yok                
a  El yarinde gözüm yok                
b  Ben yarimi küstürdüm               
a  Barışmaya yüzüm yok                
a  Yana yana kül oldum                  
a  Bir esmere kul oldum                
b  Kuş dili bilmez iken                       
a  Şakıdım bülbül oldum                 
İlk iki dizeleri doldurma
2. Cinaslı Mâni (Kesik Mâni): Cinaslı uyak bulunur. İlk mısranın hece sa­yısı yediden azdır. Mısra sayısı dörtten fazla olabilir.
a  Yâr sana                                                     
a  Çağlar sular yâr sana                  
b  Madem Ferhat’ım dersin          
a  Şu dağlın yarsana                     
a  Karadan                                                 
a  Gel geç gönül karadan               
b  Yârim gider gemiyle                   
a  Ben giderim karadan                 
c  Ciğerim göz göz oldu                 
a  Görünmüyor yaradan                 
b  Ayırmasın Hak beni                  
a  Kaşı gözü karadan                    
3. Yedekli Mâni (Artık Mâni): Düz maninin dizelerine anlamlı başka dize­lerin eklenmesi sonucu oluşan mânilerdir. Asıl uyak değişmez. Artık mâni­de cinaslı uyak bulunmaz, ilk dizelerin bir anlam taşımasıdır. Bazı cinaslı manilerde de dörtten fazla mısra bulunması yönüyle bunların yedekli maniyle benzerlik taşıdığı düşünülebilir. Yedekli maninin bu tür cinaslı maniler­den ayrılan yönü;yedekli manide cinaslı uyağın bulunmamasıdır. Artık manideki ilk iki dizenin anlamlı olması da onu cinaslı maniden ayıran başka bir özelliktir.
a  Ağlarım çağlar gibi                    
a  Derdim var dağlar gibi                      
b  Ciğerden yaralıyım                          
a  Gülerim sağlar gibi                                          
c  Her gelen bir gül ister                               
a  Sahipsiz bağlar gibi                                  
a  İlkbahara yaz derler                                          
a  Şirin söze naz derler                           
b  Kime derdim söylesem                              
a  Bu dert sana az derler             
c  Kendin ettin kendine                       
a  Yana yana gez derler                           
4. Karşılıklı Mâni (Deyiş): İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olan bu tür maniler için bu bölgede “karşı – beri” terimi kullanılmaktadır.
a  – Benim bahtı (talihi) yârim        
a  Gönlümün tahtı yârim                
b  Yüzünde göz izi var                  
a  Sana kim bahtı (baktı)yârim       
a  – Kapıdan bahtı (baktı) yârim      
a  Su gibi ahtı yârim                     
b  Yüzüme göz değmedi                
a  Güneşler yahtı yârim                
Erkek:
“Karşıya kaban derler
Ökçeye taban derle
Kız hatırın kalmasın
Nişanlın çoban derler
Kız:
Karşı kabansız olmaz
Ökçe tabansız olmaz
“Niye Hatırım kalsın
Sürü çobansız olmaz
7A) Maniler, zamanla ilk söyleyeni unutulup halkın arasında yayıldığı için anonim ürünlerdir.
  B) Anonim halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. köken olarak islemiyet öncesi sözlü geleneğe dayanır.
Tema
Nazım birimi
Ölçü
Dil ve anlatım
koşuk
Aşk, tabiat , yiğitlik
dörtlük
7’li hece ölçüsü
Sade bir anlatım vardır. dil yabancı etkilerden uzaktır.
mani
Aşk, tabiat , yiğitlik, gurbet, sevgi, ayrılık
dörtlük
7’li hece ölçüsü
Sade bir anlatım vardır. dil yabancı etkilerden uzaktır.
SAYFA 153:
8.Duygularınızı ifade ediniz.
8: Maniler basit ifadelerle oluşturulmuş özlü duyguloarı dile getirir bu yüzden daha çabuk ezberlenir ve akılda ckalır.
9.MURABBA-MANİ KARŞILAŞTIRMASI
ahttp://4.bp.blogspot.com/-9Q9c95PDzT8/UU9Y2P6LIXI/AAAAAAAAECw/bfJl3qrMnqk/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B13.PNG
TÜRKÜ.
1. Aliterasyon ve asonans: K,Y,S, A,E
Ölçü: 7’li hece ölçüsü
Uyak:1. dörtlük    -oylum >>>>>>lum zengin kafiye        2. dörtlük           uzar gider >>>>>>>>redif
               -boylum                                                                 düzer gider
               -gelince                                                                   şaşırmış
                -gönlüm                                                               bize gider
3. dörtlük. olacaksın, solacaksın  -acaksın’lar redif ,  ol’lar tam kafiye
4. dörtlük:  yeter oldu, katar oldu, tüter oldu   – er oldu redif, t yarım kafiye
5. dörtlük: oymak, doymak, vurmak  -mak’lar redif
 Şiirdeki  ahenk her türlü ses benzerliğiyle sağlanmıştır.
2. Şiirdeki anlamlı birimler dörtlük  şeklinde oluşturulmuştur.
3.a. TÜRKÜ
-Ezgiyle söylenen anonim halk şiiri nazım şeklidir.
-Anadolu’da bu nazım şekli “yır” adıyla anılır.
-Türkülerin büyük bölümü “aşk,hasret,ölüm,
gurbet,üzüntü” üstüne söylenmiştir.
-Türkülerin acılı ve dokunaklı olması bu nazım şeklinin en önemli özelliklerinden biridir.“Türkü yakmak” deyimi bu özelliği yansıtır.
Konularına göre,ezgilerine,yapılarına göre türküler olmak üzere 3’e ayrılır.
-Ezgilerine göre usullüler(oyun havaları) ve usulsüzler(divan,koşma,hoyrat gibi uzun havalar) olmak üzere 2 ye ayrılır.
Yapılarına göre türküler bentlerdeki mısra sayılarına göre ad alır(üçleme,dörtleme,beşleme
-İki bölümden oluşur; bent ve nakarat
 -Asıl bölüme bent denir.Bentler 3,4,5 mısradan oluşabilir.
 -Her bentin sonunda tekrar edilen mısralara “nakarat” denir.
b………..
c.Türküler müzik eşliğinde söylenen şiirlerdir.
4.Aşk teması ilenmiş.
5. Anlamını bilmediğimiz kelime yoktur. Türküler günlük konuşma diliyle oluşturulur. Sade ,açık , anlaşılır bir dil kullanılır.
6………………….size kalmış,
7. -Halkın ortak malı olarak kabul edilen ürünleri içeren edebiyatın genel adıdır.
-Anonim halk edebiyatında kime ait olduğu bilinmeyen eserler yer alır.
-Başlangıçta eserleri ortaya koyan sanatçılar vardır.Fakat zamanla bu sanatçılar unutulmuş daha çok kadınlar tarafından yayılmış ve ortaya konan ürünler de halkın ortak malı haline gelmiştir.
8.Türkü ile gazelin karşılaştırılması
Özellikler
Türkü
Gazel
Benzerlikler
Farklılıklar
Tema
aşk
aşk
Temaları benzer
yok
ölçü
Hece ölçüsü
Aruz ölçüsü
Ölçülü yazılmaları
Hece ve aruz
Nazım birimi
dörtlük
beyit
yok
Birim değerleri
Dil ve anlatım
Sade, yabancı etkilerden uzak
Süslü ,Arapça, Farsça kelimeler kullanılmış.
Manzum anlatımla oluşturulmaları
Biri sade diğeri süslü,
9.Anonim halk şiirlerini gruplandırınız.
Anonim halk şiiri: a. Türkü   b. Mani
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1.
*  Anonim halk şiirinde ahenk ölçü, kafiye, redif  ve her türlü ses benzerliği ile sağlanır.
*  Anonim şiirler türkü ve mani diye gruplandırılır.
* Anonim şiirlerde genellikle dörtlük nazım birimi esastır.
2.    X  Anonim şiirlerde hece ölçüsü kullanılır
       X Türkülerin ninniler, Çocuk türküleri gibi çeşitleri vardır.
       X Türküler bestelenmek üzere söylenir.
3. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
  * Y
* D
* Y
* D
* Y
4. E. NAZIM BİÇİMİ MANİDİR.
5. Halk türkülerinin derlenmesi Türk folkloru yönünsen nasıl bir öneme sahiptir?
 Türküler halkın duygu ve düşüncesini yansıtan en önemli sanat eserleridir. bu yüzden onların derlenmesi folklorumuza kazandırılması, kültürümüzün yaşatılası adına önemlidir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir