10 Edebiyat Ders Kitabı Cevapları- Nova Yayınları Battalname sayfa 96-97

1. a) Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
*Seyyit Battal’ın kılık değiştirip kâfirlere meydan okuması
*Kâfirlerden hiç kimsenin karşısına çıkmaması
*Halifenin Meydan okuyan kişinin kim olduğunu sorması
*Askerlerin onu tanıyamamaları
*Kayser’in ordusundan kerken Lavi denen birinin Battala meydan okuması ve Battal’ın onu öldürmesi
*Keşenek Keşmiri ve Karuni Sinan adında kafirlerin Battala meydan okuması ve Battal’ın 0nları da öldürmesi
*Battal’ın düşman ordusuna saldırım birçok kişiyi öldürmesi bunun üzerine düşmanın teslim olmak için adam göndermesi.
*Halifenin Batta dua etmesi.
b)Metnin yapısını oluşturan ögeleri (serim, düğüm, çözüm) gösteriniz.
Serim:
Battal’ın kayser’in ordusuna meydan okuması ve halifenin Battal’ı merak etmesi
Düğüm:
Battal’ın kim olduğunun bilinmemesi.
Düşmanalar büyük zayiat verdirmesi.
Halifenin onu iyice merak etmesi
Battal’ın Kayserin ordusunu dağıtması ve teslim olmaları
Çözüm:

Halifenin Battal’ı tanıması ve dua etmesi.

2.Sınıfı iki gruba ayırınız. Dinî ve destansı motifleri tespit ediniz. Tespit ettiğiniz sonuçları sözcüler aracılığıyla tahtaya maddeler hâlinde yazınız.
Battal’ın tek eliyle daldan elma koparır gibi düşman askerini yere çalması, tek başına düşman ordusunu dağıtması destansı unsurlardır.
Dua etmek, Sünniler, mürted gibi kavramlar dini motiflerdir.

3.Metindeki kişilerin özelliklerini ve olay örgüsündeki işlevlerini aşağıya yazınız

Kişiler Olay Örgüsündeki İşlevi özellikleri
Battal Baş kahraman yiğit, korkusuz, güçlü kuvvetli
Halife yardımcı unsur İslam ordusunun komutanı
Kerken Lavi yardımcı unsur güçlü kuvvetli, cesur, düşman askeri
Keşenek Keşmiri yardımcı unsur güçlü kuvvetli, cesur, düşman askeri
Karuni Sinan yardımcı unsur güçlü kuvvetli, cesur, düşman askeri

4.Battâl Gazi’nin özelliklerini tespit ediniz. Bunlar gerçekliğe uygun mudur? Nedenini açıklayınız.
Battalgazi : Baş kahraman, yiğit, korkusuz, güçlü kuvvetli Müslüman ordusunda komutan.

5.Battâl Gazi hikâyesinden alıntılanan metnin kurgusunda Destan Dönemine ait Türk destanlarından ne gibi izler buluyorsunuz? Metin üzerinde gösteriniz.
Destanlarda kahramanlar sıradan insanlar değildir. Olağanüstü özellikleri vardır. Burada da Battal sıradan biri değildir. Önemli bir kişidir. Ve güçlü kuvvetli cesur biridir.

6.Metinde cümlelerin kısa olması, tasvirlerden kaçınılması anlatıma nasıl bir zenginlik katmıştır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Anlatımın daha akıcı olmasını sağlamıştır.

7.Metin hangi bakış açısıyla anlatılmıştır? Metnin zamanı ve mekânı konusunda ne söyleyebilirsiniz?
Metin hakim(ilahi) anlatıcı bakış açısı ile yazılmıştır. Metinde zaman ve mekanla ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir. Zaman ve mekan belirsizdir. Mekanla ilgili tasvirler yok denecek kadar azdır. Bunlar olayın ortaya konmasında yardımcı unsur olarak kullanılmıştır.

8.Metni kelime ve cümle yapısı bakımından değerlendiriniz. Günümüzden farklı söyleyişleri belirtiniz.
Metinde kısa cümleler kullanılmıştır. Cümleler daha çok hüküm cümlesi olarak kurulmuştur. Fiil ağırlıklıdır. 13 . yüzyıl oğuz Türkçesinin dil özelliklerini göstermektedir. Günümüz Türkçesine göre bazı ses, sözcük ve anlatım bakımından farklılıklar vardır.

9.Yakın tarihimizde Battâl Gazi Destanı’na benzer anlatılar biliyor musunuz? Biliyorsanız bunları arkadaşlarınızla paylaşınız
Kıbrıs harbinde ve kurtuluş savaşında benzer hikâyeler vardır. Çanakkale Savaşında Seyyit onbaşı hikayesi meşhurdur.

10.Anlatmaya bağlı metinlerde kahramanların olağanüstü özelliklere sahip olması okuyucu veya dinleyicide nasıl bir etki bırakır? Tartışınız. Bu olağanüstü özellikteki kahramanlarla çizgi film kahramanları arasında nasıl bir benzerlik vardır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Bu okuyucunun beğenisini ve esere ilgisini artırır. Özenti oluşturur. Çizgi film kahramanları da olağanüstü özelliklere sahip kahramanlardır.
11.Seyyit Battâl Gazi nasıl bir tiptir? Oğuz Kağan ile bu tipi karşılaştırınız. Farklı ve benzer yönlerini belirtiniz.
Seyyit Battalgazi korkusuz, gözü pek, güçlü kuvvetli bir kahramandır. Oğuz kağan ile benzerlik gösterir. O da korkusuz, güçlü kuvvetli biridir.

12.Bu metinle daha önce okuduğunuz metnin kahramanlarının anlatıldığı bölümleri tekrar okuyunuz. Bu bölümlerde tasvirler nasıl yapılmıştır? İki metin arasındaki kahramanların tasvirinde ortak özellikler var mıdır? Bu tasvirlerin metindeki işlevi nedir? Bulduğunuz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz
Metinde tasvirler daha çok kahramanın düşmanı nasıl yendiğini anlatan bölümlerde geçmektedir. Her iki metinde de kahramanların ortak yönleri cesur ve güçlü olmalarıdır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir